€49.5 млн. повече в бюджета на подмярката за преработка

Предложение за четвърто изменение на Програмата за развитие на селските райони предвижда прехвърлянето на финансови средства в размер на 49.5 млн. евро към бюджета на подмярката за преработка 4.2. Това става ясно от пакета документи, публикувани на сайта на аграрното министерство. Средствата се изтеглят от Фокус област 5А – Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство (мярка 4.3).

Причините за предложеното прехвърляне на финансов ресурс от Приоритет 5 към Приоритет 3 на ПРСР са следните:

  • Риск от неизпълнение на междинните стойности на заложени индикатори по Приоритет 3 съгласно рамката за изпълнение на ПРСР към 31.12.2018 г.
  • Ниска степен на изпълнение на заложения индикатор за брой подпомогнати проекти за преработка/маркетинг на селскостопански продукти в рамките на Фокус област 3А (подмярка 4.2);
  • Високи интерес от страна на потенциалните кандидати за реализация на инвестиции. В рамките на приема, проведен през 2015 г. кандидатите са надзаявили четирикратно размера на първоначално определения бюджет. При последния прием по 4.2 пък стойността на проектите надхвърли пет пъти бюджета по приема.

Поради тези причини Управляващият орган на ПРСР е предложил прехвърляне на допълнителен финансов ресурс в рамките на Фокус област 3А с цел постигане на по-голям ефект във фокус областта, включително по-добро изпълнение на заложеният индикатор за брой подпомогнати проекти за преработка/маркетинг на селскостопански продукти. По този начин се очаква в допълнение към извършените промени в подмярката „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по отношение на финансовите параметри, изразяващи се в намаляване на тавана на разходите, помощта да достигне до по-голям брой ползватели.

50.4 млн. евро остават за напояване

Анализ на българските власти на възможностите за инвестиции за напояване в страната сочи, че обемът на поливните площи, които могат да бъдат обхванати до 2023 г. е около 35 000 ха, а необходимият бюджет за тези интервенции възлиза на 50,4 млн. евро, при средна инвестиционна стойност на 1 ха от 1 440 евро. Остатъчните средства в размер на 49,5 млн. евро може да бъдат пренасочени към фокус област 3А. Посочената средна стойност на инвестиционните разходи за 1 ха е в съответствие с данните включени в Стратегията разработена от Световна банка, където е направен анализ на инженерните разходи за 284-те напоителни системи в страната, като са отчетени вариациите в обхвата на отлените речни басейни.

Предложеното прехвърляне на средства е свързано и с риска от неизпълнение на междинните цели, заложени в рамката за изпълнение на ПРСР. Междинните цел по Приоритет 3 на Програмата ще се считат за изпълнени при достигане на индикаторите. Съгласно указания на Комисията относно рамката за изпълнение и резерва от ЕЗФРСР за периода 2014-2020 г. от 14 май 2014 г., междинните цели ще се считат за изпълнени тогава, когато два от заложените индикатори са изпълнени на 85 % и един от индикаторите е постигнат на 75 % спрямо заложените стойности. В тази връзка, към 31 декември 2018 г. е необходимо да са на лице най-малко 265 приключени проекта по подмярка 4.2 или най-малко 234 проекта в случай, че останалите два индикатора са достигнали междинните стойности на 85 %.

Намалява се общият размер на публичните разходи по ПРСР

Прехвърлянето на средства няма да окаже влияние по отношение на приноса на ЕЗФРСР към ПРСР. В резултат на това  ще се намали общият размер на публичните разходи по ПРСР с 5 823 529 евро поради факта, че приноса на ЕЗФРСР в рамките на Приоритет 5 възлиза на 75 % докато в рамките на Приоритет 3 възлиза на 85 %. По този начин общият бюджет на ПРСР за периода 2014-2020 г. ще бъде намален от 2 917 848 203 до 2 912 024 673 евро (от бюджета на мярка 4).

Предложеното прехвърляне на финансови средства е в синхрон с извършената промяна по отношение на финансовите условия в подмярката „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с трето изменение на ПРСР. Въз основа на прехвърляне на средствата ще бъде осигурена възможност за покриване в по-голяма степен на нуждите от инвестиции в преработвателния сектор, респективно ще се повлияе върху повишаване на конкурентоспособността на по-голям брой предприятия, които ще създадат допълнителна заетост, включително на територията на селските райони на страната.

Източник: agrozona.bg

 

 

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE