Старт на подмярка 4.2: Приемът е отворен до 17 декември

След множество перипетии, обсъждания и промени на насоките за кандидатстване, Управляващият орган на ПРСР обяви откриването на процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Проектни предложения се подават чрез попълването на уеб базиран формуляр и придружителни документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за кандидатстване е до 17 декември, а общият бюджет възлиза на 387 164 028,74 лв.

Приоритет се дава на:

•    Инвестиции и дейности, свързани с преработка на суровини от сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или „Животновъдство“, и/или „Етеричномаслени и медицински култури;
•    Групи/организации на производители на селскостопански продукти;
•    Кандидати за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти или в стопанствата на свързани с тях стопанства;
•    Кандидати, които през предходната 2020 финансова година са реализирали приходи от износ и/или вътрешно общностни доставки на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти;
•    Кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.2;
•    Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение;
•    Производство на биологични продукти;
•    Цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, включително подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации;
•    Инвестиции и дейности, които опазват околната среда, включително ВЕИ.

Допустими кандидати са: регистрирани земеделски стопани, групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца Икономическият  размер на стопанството на кандидата трябва да е минимум 8 000 евро, измерен в стандартен производствен обем.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв., максималният размер за един кандидат и/или колективни инвестиции е 5 867 400 лв. Процентът на финансиране ще се определя спрямо общия размер на заложените допустими разходи в проектите. За проектни предложения със заявени за подпомагане разходи до 3 911 600 лв. финансирането е 50%, а за проекти от 3 911 601,96 лв. до 5 867 400 лв. е 35%. При планирани в проекта инвестиционни разходи в обхвата на Next Generation EU финансовата помощ се увеличава с до 25%.

Кандидатите могат да изградят, придобият и модернизират сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга; да закупят нови машини, съоръжения, оборудване, земя, транспортни средства; да изградят или модернизират лаборатории; да закупят софтуер.

Допустими за финансиране са и разходи за предпроектни проучвания; такси; хонорари за архитекти, инженери и консултанти; консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение, извършени преди подаване и по време на изпълнението на проекта, уточняват от Областен информационен център – Добрич.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения относно условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок. Това става с имейл на rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата.

Източик: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE