Проведе се първата конференция по финансиран проект на „Интелект консулт“

Във връзка с изпълнението на Проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“, който се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 , процедура BG06RDNP001-16.001 на подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

На 26 май се проведе Първата  Конференция по настоящия проект – „Перспектива за отглеждане на трюфели съвместно с плододаващи овощни култури“

В конференцията взеха участие членовете и екипа на оперативна група  „Агромид Трюфел ДЗЗД“, производители на овошки, представители на общинския съвет, граждани на общ. Брезово и общ. Раковски с интерес към отглеждането на трюфели, като 22 – ма души се включиха в събитието.

Програмата на конференцията протече по следния ред:

Изнесено приветствие към участниците – от организаторите

Представяне на проекта – проф. Якимова –  представи основните цели на проекта, предвидените дейности и очаквани резултати;

Кристина Савова, експерт „Европейски програми и проекти“ , част от екипа по проекта, представи информация за необходимите документи при кандидатстване и управление на проект по подмярка 16.1 на ПРСР.

Допълнтелно, проф. Пиралков от ЛТУ насочи вниманието към управлението на ресурсите при природоползването и необходимостта от опазване и обогатяване на биоразнообразието от трюфели у нас.

Гл. ас. Теодор Неделин от Лесотехническия университет гр. София представи на аудиторията презентации с обща информация за трюфелите, класификация, теоретични и практически въпроси свързани с микоризата.

Презентациите бяха със следните наименования:

  1. „Въведение относно микоризата. Производство на култивиран трюфел в България. Видове трюфели и основни характеристики. Възможности за диверсификация на производството за земеделските стопани в района“.
  2. „Възможности за създаване на съвместна плантация от трюфели и плододаващи видове“.

В допълнение, гл.ас. Теодор Неделин представи видеоклип, на който беше показано откриване на трюфел в овощна градина, както и процесът по неговото изваждане, с практически препоръки относно запазването на трюфела.

Всеки, заинтересован имаше възможността да наблюдава микориза под микроскоп на корени и микроскопски снимки.

Въпроси от аудиторията – Представители на бизнеса бяха заинтересовани относно качеството и почвените условия за отглеждане на трюфели в региона на община Брезово и Раковски. Какви са необходимите агротехнически мероприятия за подготовка и анализ на почвата, както и очакваните резултати „заразяване“ с трюфелов мицел.

В допълнение бяха зададени въпроси относно потенциално кандидатстване по подмярка 16.1 на ПРСР, както и практически насоки при изготвянето на проект.

Конференцията завърши с предложение за бъдещо сътрудничество с кметството на общ. Брезово  в изпълнението на екологичната стратегия на общината.

Източник: agromidtruffels.com

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE