Приемът на проекти по подмярка 4.2.2 за малки стопанства се отлага от септември за октомври

С един месец ще се изтегли приемът на проекти по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“, за да не се получи застъпване с подмярка 6,3, която приключва също през септември, а и по двете мерки Националната служба за съвети в земеделието консултира кандидатите. Това е решено на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, проведен през юни т.г.

Ще припомним, че по подмярка 4.2.2 ще се подпомагат изцяло стопанства с икономически размер между 6 000 и 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем. С предимство ще се ползват животновъди и производители на плодове и зеленчуци или на етерично-маслени и лекарствени култури.

Бюджетът по тази подмярка е левовата равностойност на 1 685 121 евро, като помощта ще се отпуска изцяло за преработка на селскостопански продукти.

Проектите включват инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти, за разширяване на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция и др. Ще се одобряват проекти, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга, с организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по проекта и др.

Ще се одобряват също инвестиции в обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства. Предвидената подкрепа е само за производство на енергия за собствено потребление.

По тази програма ще се одобряват и колективни инвестиции, не само индивидуални. Минималният праг за допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро, а таванът на проектите е 75 000 евро, като за проекти, представляващи колективни инвестиции , ще бъде 100 000 евро. Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Ако обаче проектът е свързан с иновации, тогава субсидията се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% за проекти с  дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.

Според насоките за кандидатстване допустимите разходи по подмярка 4.2.2 са са изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг, за покупка на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг; общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15; покупка на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане.

По мярката няма да се предоставя подкрепа за продажба на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане.

Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на стопанството.

Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия.

Приоритет ще се дава на проекти, които насърчават заетостта чрез разкриването на работни места и запазване на съществуващите работни места или ако инвестицията се извършва в по-слабо развити райони на територията на Република България (Северозападен район). Комитетът по наблюдение реши да се насърчават проектни предложения, които предвиждат преработка само на собствени суровини с 10 точки.

Пет точки се дават за насърчаване на проекти, с които кандидатстващият ще запази броя на съществуващите работни местна към предходната на кандидатстването година. 10 точки ще се дават  за проекти, които запазват съществуващите работни места и създават най-малко едно ново работно място. 15 точки ще получат проекти, които запазват броя на работните места и създават най-малко 2 нови работни места, като общата тежест по приоритета е 25 точки.

Приоритетно ще се подпомагат и проекти, които въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда, които насърчават ефективни технологии за намаляване на емисиите, по-специално на прахови частици при обработката на биомаса.

По приоритета за слабо развитите региони се дава приоритет за проекти, които ще се извършват на територията на селските райони  – 10 точки. Ако най-малко 50 на сто от инвестициите, се реализират и изпълняват на територията на Северозападен район – област Плевен – 3 точки, област Ловеч – 5 точки, в останалите области Видин, Враца и Монтана – 10 точки. Максималната  тежест по този приоритет е 20 точки.

Четвъртият приоритет се отнася за проекти, които предвиждат въвеждане на ефективни технологии за намаляване на емисиите. Предоставят се 5 точки по един  единствен критерий насочен към разходи, свързани с котли на твърдо гориво, които отговарят на стандартите за екопроектиране.

Общият брой точки е 55 по критериите за оценка, като  предложението за минимален праг за допустимост на едно проектно предложение е в размер на 10 точки.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE