Земеделското министерство публикува проект на заповед на министър Десислава Танева за предстоящо отваряне на приеми по схеми и мерки, които се финансират от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Индикативен график 2020 за субсидиите от ДФЗ

Началната дата за приеми на заявления и през тази година ще да бъде 1 март. Новата заповед е за подпомагането по Наредба 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2020 г. относно мерките, финансирани от ПРСР.

През кампания 2020 г. стопаните ще може да кандидатстват по мярка 11 „Биологично земеделие“.

 

От 1 март ще се приемат заявления за подпомагане по подмярка 11.2 „Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие“.

Фермерите ще може да кандидатстват по мярка 11 „Биологично земеделие“ в случай, че поемат нов ангажимент по нея, но само с вече сертифицирани площи или животни, или пчелини с пчелни семейства, които са преминали периода на преход към биологично производство до 31 декември миналата година.

Ще се приемат също заявления за плащане, с които се удължават поети ангажименти по мярката. Ще бъде позволено да се добавят сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство в срок до 31.12.2019 г. включително.

Възможна е финансова подкрепа и за стопани, които изпълняват вече поети ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“.

Няма да се приемат заявления, с които се поема нов ангажимент или се разширяват поети ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“.

Зам.-министър Лозана Василева припомни някои от проблемите, през които преминаха биологичните производители при кандидатстването за финансова подкрепа от ПРСР през последните години.

„Съгласно предоставените от ДФЗ-РА данни относно изпълнението на бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ не е налице финансов ресурс за поемане на нови ангажименти. В тази връзка на Европейската комисия беше изпратено за одобрение изменение в ПРСР 2014-2020 г. след гласуването му на Комитет по наблюдение. В изпратеното изменение се предлага прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро от резерва на ПРСР 2014-2020 г. към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ с цел осигуряване на финансов ресурс за прием на нови заявления по мярката и предоставяне на възможност за удължаване на приключили 5-годишни ангажименти през 2019 г.“, отбеляза в проект на доклад Лозана Василева.

През кампания 2020 г. ще се приемат и заявления за плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г.

Финансова подкрепа може да очакват стопаните, които удължават поети ангажименти по следните направления:

  • Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС);
  • Контрол на почвената ерозия – дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“;
  • Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
  • Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
  • Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.

Ще бъде осигурено финансиране и за фермерите, които вече изпълняват поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“, но няма да се приемат заявления с нови ангажименти или за разширяване на вече поетите.

Източник: agri.bg