По-къс срок на ангажименти за хуманно отношение

Новите кандидати за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще поемат ангажименти за срок от 1 година, вместо за 5 години.
Това предвиждат част от промените в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярката, които се предлагат от земеделското министерство. Проектът засяга двете включени подмерки – подчярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор Едри преживни животни (ЕПЖ)“ или подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор Дребни преживни животни (ДПЖ)“.
При одобряване на промените стопаните ще трябва да представят документи за ползване на сградите и помещенията за срок от поне 1 година, вместо досегашните 6 години, считани от датата на подаване на заявлението за подпомагане.
Проектът определя по-ясно изискването за свободно отглеждане. Предвижда се то да бъде „минимум 160 дни годишно, от които 40 дни могат да бъдат на двора на животновъдния обект при осигурен минимум 120 дни за свободно пашуване“.

При смяна на стопанина

Нов текст уточнява как се прехвърлят поетите ангажименти по мярката при промени на собствеността на стопанството.
„При прехвърляне на стопанството приобретателят може да встъпи в правата и задълженията на прехвърлителя по подадено през текущата кампания заявление след одобрението на Държавен фонд „Земеделие“. Прехвърлянето се извършва чрез декларация по образец, подписана от двамата кандидати, която се подава в ОПСМП на Държавен фонд „Земеделие“ по адресна регистрация на прехвърлителя не по-късно от 1 декември на годината на подаване на заявлението за подпомагане/плащане, към която се прилага документът за прехвърляне на стопанството“, пояснява проектът.
Друга промяна в наредбата изисква ДФЗ писмено да информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ.
Срокът за обществено обсъждане на проекта за промени в Наредба № 4 е до 24 юни тази година.
Източник: sinor.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE