Подмярка 5.1: Вижте образците на заявления и становища

Образците на заявления и становища по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са вече публикувани на страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Утвърдените образци на Заявления до директорите на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) са общо пет. Толкова са и образците на Становища от директорите на ОДБХ по подмярката, като те зависят от вида на допустимите инвестиции по приема:

•    Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция;
•    Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанството;
•    Инвестиции, свързани със съхранение и обезвреждане на странични животински продукти;
•    Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животните;
•    Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за повишаване на безопасността при съхранение на фуражи.

Първите два образци бяха утвърдени на 22 май, с останалите – със заповед на Изпълнителния директор на БАБХ от 16 юни.

Подаването на проектни предложения по новата подмярка 5.1 с общ бюджет от 45 905 931 лв. продължава и в момента. Фермерите могат да задават своите въпроси до три седмици преди крайния срок 11 юли по електронен път – на rdd@mzh.government.bg. Там могат да бъдат разяснени само условията на кандидатстване, но не и да се даде становище за качеството на проекта, уточняват от Министерството на земеделието.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE