Отваря се нов прием по две от мерките на лозарската програма, за да се усвоят 45 милиона лева

До 20 август кандидатстващите по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. могат да дават предложения за промени в наредбата, регламентираща реда за предоставяне на финансова помощ. Сроковете за обсъждане са съкратени от един месец на 16 дни, за да могат близо 200-те потенциални получатели на помощите да бъдат улеснени при одобрението на проектите им. По този начин те ще могат да усвоят и предвидените близо 45 милиона лева, отпуснати от европейския фонд по лозаро-винарската програма, се посочва в мотивите за корекциите.

Според поправките в наредбата кандидатите по мярка „Популяризиране в трети държави“ могат да заявяват авансови, междинни и окончателни плащания за одобрените дейности по промоционалните проекти за реклама на родните вина в трети държави, дори ако субсидията достига 80 на сто от европейския фонд и националното съфинансиране.

Досега тези плащания бяха възможни само ако субсидиите са до 50 на сто от размера на проекта.

От фонд „Земеделие“ е предложено удължаване на сроковете за подаване на заявленията за авансови плащания по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“ до 25 септември 2019 г.

Към момента в действащата нормативна уредба по силата на §16 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 5.07.2019 г.) е заложено заявления за авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ да се подават до 10 септември, а по мярка „Инвестиции в предприятия“ съгласно Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) срокът за 2019 г. е 5 септември.

Сроковете се удължават, за да могат нови 200 проекта да получат финансиране, след като са се освободили средства след проведените приеми по двете мерки – съответно в периода 28 януари – 8 февруари 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и в периода 17 – 27 юни 2019 по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Именно това ще доведе до отваряне на допълнителен целеви прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за периода 19 – 20 август 2019 г. С удължаването на сроковете до 25 септември 2019 г. ще се осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите, сключили договор за предоставяне на финансова помощ по мерките от НППЛВС 2019-2023 г. и преструктуриране на повече площи с винени сортове лозя, се посочва в мотивите за промени в наредбата.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE