Отварят се два приема на проекти по рибарската програма за 6,6 млн. лв.

От 28 юни управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. откри прием по две подмерки – 1.2. „Здраве и безопасност“ и 2.5. „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ с общ бюджет от 6,6 млн. лв., съобщиха от фонд „Земеделие“.

По подмярка 1.2 „Здраве и безопасност“ могат да кандидатстват рибари или собственици на риболовни кораби, включително и такива, които извършват риболовни дейности във водите на Черно море и Дунав. Мярката е с общ бюджет от 452 456,82 лв. и по нея ще бъдат подпомогнати инвестиции, насочени към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 10 000 лева. Максималният процент на съфинансиране е от 50 до 100 на сто от общите допустими разходи, като за кандидати, които са представители на дребномащабния крайбрежен риболов, помощта е в размер на 80 % от общите допустими разходи. За останалите кандидати субсидията е 50 % от общите допустими разходи. За кандидати, които попадат извън определението за малки и средни предприятия, подпомагането е само 30 % от общите допустими разходи.

Допустими кандидати са физически, юридически лица или еднолични търговци.

По мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ ще могат  да се компенсират допълнителните разходи или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги. По нея могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

Бюджетът по тази подмярка е 6 204 870.67 лв. и е разпределен в два сектора-„Аквакултури подлежащи на специфични изисквания за управление на защитени зони по  Натура 2000“ и „Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие“ .

Размерът на пропуснатите приходи и по двата сектора се определя съгласно Методология за изчисляване на компенсациите, която е приложена към Условията за кандидатстване по процедурата.

Приемът на проектни предложения по двете мерки ще продължи до 26.08.2019 г. включително.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE