Обсъжда се вариант да се орежат някои от подмерките на ПРСР 2014-2020

Неусвоените към средата на 2019 г. средства от приоритет 3 на селската програма (ПРСР 2014-2020 г.), който е свързан с насърчаването на организациите на производителите по хранителната верига, ще бъдат пренасочени към други два приоритета с изчерпан бюджет. Става въпрос за приоритет 2 „Подобряване на жизнеспособността и конкурентоспособността на стопанствата” и приоритет 4 „Възстановяване, запазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство”, чийто бюджет отдавна беше изчерпан и много от кандидатите не стигнаха до европодпомагането.

Решението за прехвърлените средства е на министерството на земеделието и е свързано с междинната оценка за изпълнението на ПРСР към края на 2018 г., по която се вземат предвид платените средства по всяка една от мерките към края на юни 2019 г. Информацията е представена пред мониторинговия комитет на програмата, проведен на 20 юни тази година, съобщиха за Синор.БГ от ведомството.

Според доклада за междинната оценка, изпратен в Брюксел на 30 юни т.г., по приоритет 3 неусвоените средства са в размер на 16,5 млн. евро. По приоритет 5 „Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и преход към ниско въглеродна икономика” страната ни е не е успяла да усвои 18,3 млн. евро. А от приоритет 6 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие на селските райони“ неусвоеният ресурс е в размер на 42.7 млн. евро. Всички те следва да бъдат прехвърлени към други две приоритета с изпълнени цели, а именно приоритети 2 и 4, е посочил пред мониторинговия комитет Антон Аспарухов, началник на отдел „Програмиране, планиране, наблюдение и техническа помощ“ в дирекция „РСР” на агроведомството.

Администрацията е решена да използва този междинен преглед на ПРСР, за да се направи цялостно препрограмиране оттук нататък на всички цели, да се оптимизира изпълнението, ако трябва и да се намали броят на подмерките, които са доста много. В следващата нотификация, която ще бъде пратена в Брюксел, ще бъде направен цялостен преглед на всички цели, като се сравни с изпълнението до този момент и се отсеят нереалистичните и невъзможни за изпълнение задачи, така да бъде препрограмирана цялата програма.

Аспарухов уточни, че по 2-и приоритет са определени две цели – „Общо публични разходи” и „Брой на земеделски стопанства, подпомогнати за инвестиции по мерки 4.1. и 6.1.”, по които заложените стойности са преизпълнени почти двойно.

По повод неизпълнението на приоритет 5 Аспарухов посочи, че само един от трите показателя е изпълнен, което е сериозно неизпълнение. То се дължи на факта приоритет 5 има общо с приоритет 2, тъй като един инвестиционен проект по Мярка 4.1. би могъл да допринася и към приоритет 5, и към приоритет 2. За пример Аспарухов даде покупката на трактор по подмярка 4.1, който работи в биологично стопанство и допринася за климата и околната среда, но подпомага и приоритет 2, защото подобрява конкурентоспособността на стопанствата.

И понеже първоначално средствата за подобряване на енергийната ефективност и биологичното производство са били планирани при съставянето на програмата в приоритети 4 и 5, но в последствие се оказвало, че те трябва да бъдат отнесени и към приоритет 2, затова се е получил дисбаланс между постигането на целите по приоритет 5 и приоритет 2, посочва експертът.

От името на неправителствените организации Иван Главчовски от Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие” е запитал дали е направен анализ по отношение на изоставането по приоритет 3, при положение че тук се включват проекти по 4.2., които са били договорени още през 2016 г., направен ли е анализ на причината за неизпълнението им и дали са наложени санкции на тези, които не са ги изпълнили.

Вторият въпрос на г-н Главчовски касае показател 2, като посочи, че от това, което е дадено в отчета за изпълнението като брой проекти по подмерките 4.1. и 6.1., включително и новите по 6.1., които са с все още неподписани договори, излиза че крайната бройка на проектите ще бъде 3 737, а като показател за 2023 г. трябва да са постигнати 6 560. В тази връзка той запита администрацията как тя вижда изпълнението в края на 2023 г., при положение че по тези мерките парите вече са изчерпани.

На този въпрос Аспарухов отговори, че „по отношение на приоритет 3 и мярка 4.2. бюджетът по първия прием по мярка 4.2. е увеличен, договорени са допълнително  проекти, а другото е въпрос на изпълнение на самите проекти, но според него, няма сила, с която да реагират върху това кога съответните проекти ще дойдат за междинна заявка за плащане. И допълни, че вероятно проектите  ще бъдат изпълнени, но в този момент не може да се каже дали заявките за плащане ще дойдат на първата, на втората или на третата година от тяхното изпълнение – зависи от климатичните условия, от възможностите на фирмите да финансират проектите си и от много други фактори“.

Администрацията обаче вече има обица на ухото си и на следващото заседание на мониторинговия комитет на ПРСР министерството има намерение оттук нататък да прегледа какви са възможностите за постигане на целите към 2023 г. -къде има реално заложени цели към началото на програмиране на тези цели на програмата, къде би могло да се изменят тези цели, къде би могло дори да се предприемат допълнителни мерки и какви да бъдат тези мерки, за да ги постигнат.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE