Земеделското министерство публикува изисквания към земеделските стопани по схемите за обвързано подпомагане – част от системата за субсидиране чрез директни плащания.

Ведомството посочи в кои случаи на подкрепа се изисква реализиране на животни на пазара.

Това са схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ); схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК месо) и схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК).

Министерството изброи изчерпателно и какви са възможните начини за реализация на животни. Такава е например продажба от един земеделски стопанин на друг, като и двамата трябва да имат собствени или наети животновъдни обекти, а придвижването на животните да се регистрира.

Приема се също продажбата на животни на кланица, която обаче задължително трябва да е регистрирана по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Допустимо е да се използват и документи за клане на животни на ишлеме.

Обвързана подкрепа се полага и при доказана продажба на живи животни в ЕС или в страни извън ЕС, както и при реализация на животни в затворен цикъл на производство. Това означава придвижване и клане на собствени животни в собствен кланичен пункт.

Министерството: „Важно!!! Всички видове реализация на животни за целите на директните плащания без изключение трябва да са придружени от Ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни и Сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или Сертификат за здравословно състояние при износ.“

Ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни е необходимо при продажба на живи животни в границите на България. На Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) се предоставя номер на свидетелството.

Номерът на свидетелството се сравнява с информацията, която е регистрирана във ветеринарната система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – ВетИС, под този номер.

Сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или Сертификат за здравословно състояние при износ е необходим, когато реализацията на живи животни е извършена извън границите на България. Министерството: „На ДФЗ се предоставят копия на сертификатите.“

Ведомството изброи и редица изисквания към счетоводните документи за реализация на животни, както и към документите за придвижване на животните.

Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г.

Документите за реализиране на пазара се представят в срок от 5 до 31 октомври 2019 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата.„В системата на БАБХ – ВетИС, движението на животните в съответствие с издаденото Ветеринарно-медицинско свидетелство, трябва да е със статус „завършен“, а статусът на придвижените животни трябва да е „пристигнало“, за да бъде зачетена реализацията“, подчертаха от министерството.

Незавършени движения на животни във ВетИС, независимо от това дали са придружени от счетоводни документи и номер на ветеринарно-медицинско свидетелство или сертификат, не се считат за валидна реализация.

Според друго изискване земеделските стопани трябва да се обърнат към своите ветеринарни лекари, за да им бъде направена справка за наличие на незавършени движения.

Те трябва да се коригират преди предоставяне на декларациите за реализация на животни в Отдел „Прилагане схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) на ДФЗ в периода от 5 октомври до 31 октомври 2019 г. по силата на Наредба № 3/2015 г.

Сроковете на задържане на животните за Кампания 2019 задължително трябва да бъдат спазени, за да се отпусне обвързаната подкрепа.

Животни, заявени по схемите за подпомагане, трябва да останат в стопанството на земеделския стопанин и не бива да се използват за реализация, тъй като в противен случай ще бъдат наддекларирани.

Краят на периода за задържане за Кампания 2019 е до 5 септември 2019 г. включително за животните, заявени за обвързано подпомагане по схемите (СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК) и до 25 септември 2019 г. включително за животните, заявени по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (ПНДЖ 3).

Източник: agri.bg