Новите приоритетни точки, които ще се дават за проектите по подмярка 4.1 през 2021 г.

В първата от двете преходни години, след които ще се прилага бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), администрацията успя да договори с бранша новите критерии за оценка на проектите по инвестиционните подмерки 4.1 и 4.2 за селскостопанска техника и за модернизация на преработвателния сектор. На последното заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. са определени точките за оценка, като приоритетни остават секторите „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“, които ще се дават в преходния период за прилагане на програмата.

Всичките проекти в тези сектори ще носят по 15 точки, но само ако 100% от допустимите разходи за дадения проект са в тези производства, а не 50 на сто, каквото е било предложението на агроминистерството.

Стоте процента допустими разходи за един проект е искане на бранша, защото само така „няма да бъдат създавани изкуствени условия за получаване на точки от приоритетни сектори, а помощта ще се дава само на реални земеделски стопанства в приоритетните сектори”, се посочва в техните мотиви.

По 10 точки отгоре ще получават проекти, подадени от групи или организации на производителите, наричан интегриран подход. При него има няколко подусловия, които са важни при подпомагането. Според първото подусловие освен 10-те точки още 5  ще се дават и за проекти, които досега не са получавали подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Други пет точки пък ще носят и проектите на групи и организации на млади фермери до 40 г.

Бюджетите за подмярка 4,1 и 4,2 в преходния период 2021 – 2022 г.

Още едно важно условие за групите и организациите е изискването средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидатите от последните три години да е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение – общо по него се дават 10 точки. Но тук има разбивка на оценяването, като се добавя, че „средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по „5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

– умножен по „6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;  „7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

– умножен по „8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

– умножен по „9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

– умножен по „10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки;

Индикативно

Следващите точки 5, които проектите ще трупат, са за увеличаване на заетостта, което ще се отчита след изплащане на финансовата помощ, където е поет ангажимент за подържанеподдържане на средносписъчния брой на персонала в земеделското стопанство, установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение.

По 10 точки ще се дават за всички инвестиционни разходи, свързани с производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE