Над 50 документа ще ви трябват за междинни и окончателни плащания по подмярка 4.1

В документите, които администрацията е представила за предстоящия прием по подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски и животновъдни стопанства, е представен пълният списък, който трябва да подготвите за междинните и окончателни плащания, ако проектите ви бъдат одобрени. Припомняме, че на 19 април ще се проведе първият прием по ПРСР в така наречения „преходен период” 2021-2022 г., преди бъдещата ОСП да влезе в сила. Бюджетът по подмярката за инвестиции в земеделски стопанства е за 422, 2 милиона лева. А приоритетните области за покупка на техника и за иновации са в областта на животновъдството, плодовете и зеленчуците, розопроизводството и биоземеделието.

Възможните грешки, които трябва да избягвате

Ето и общите документи по междинните и окончателни плащания, според проекта на министерството на земеделието, по което работната група от мониторинговия комитет на ПРСР заседаваше.

1.      Искане за плащане и попълнена таблица за извършените инвестиции по групи разходи към искането за плащане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец, подписан от бенефициента във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „xls“ формат по образец).

2.      Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията (за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

3.      Удостоверение и/или заповед за признаване на група/организация на производители, когато бенефициентът е група/организация на производители.

4.      Документ, удостоверяващ представителната власт на законния представител на бенефициента, създаден по Закона за Селскостопанската академия – важи за юридическите лица, създадени по Закона за Селскостопанската академия. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5.      Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от бенефициента, съгласно сключения административен договор. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

6.      Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на искане за плащане, съгласно Закона за счетоводството (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

7.      Счетоводен баланс към датата на подаване на искане за плащане съгласно Закона за счетоводството (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

8.      Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на искането за плащане, съгласно Закона за счетоводството (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

9.      Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на искане за плащане съгласно Закона за счетоводството (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

10.    Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за предходната година съгласно Закона за счетоводството (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

11.    Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на искането за плащане съгласно Закона за счетоводството (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

12.    Копие от книга за приходите и копие от книга за разходите (за физически лица, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност съгласно Закона за счетоводството). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

13.    Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на бенефициента, доказващо заприходяването на финансирания актив. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

14.    Декларация по образец – Приложение № 3 (в случай, че бенефициентът няма регистрация по ДДС), че бенефициентът няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР 2014 – 2020 г. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

15.    Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен носител. В договорите се описва ДДС. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „xls“ формат.

16.    Приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр. серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „xls“ формат.

17.    Копие от лиценз, разрешение и/или регистрация за извършване на подпомаганата дейност/инвестиция съгласно българското законодателство (в зависимост от вида подпомагана дейност). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

18.    Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

19.    Платежни нареждания, доказващи плащане на одобрените разходи от страна на бенефициента, заверени от обслужващата банка. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

20.    Пълно банково извлечение от деня на извършване на всяко плащане по проекта, доказващо плащане от страна на бенефициента, заверено от обслужващата банка. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

21.    Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на Разплащателната агенция, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване и прикачен инвентар и покриваща всички посочени в административния договор за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

22.    Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно извлечение (в случай, че плащането е извършено по банков път). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

23.    Удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, издадено от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

24.    Становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията, ако бенефициента отглежда земеделски култури. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

25.    Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти (по образец – Приложение № 4). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

26.    Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употреба, съдържаща детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр. серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

27.    Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец – Приложение № 5). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

28.    Документ, удостоверяващ, че земеделското стопанство отговаря на изискванията за хигиена на фуражите и тяхната безопасност, издаден от БАБХ, в случай на производство на фуражи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

29.    Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

30.    Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

31.    Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (по образец – Приложение № 2) – изисква се само при настъпили промени в декларираните обстоятелства след последното представяне на документа. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

32.    Удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси от съответната община по седалището на ползвателя. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

33.    Удостоверение съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър – важи в случай на одобрени разходи за производство на пчелни майки по чл. 32, ал. 1, т. 5. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

34.    Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството към датата на подаване на искането за плащане и за доказване на

35.    ангажимента за поддържане и обработка на земеделска земя.

Извън тези 35 общи документи има и специфични документи по видове разходи.

1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда:

1.1. Разрешително за ползване на строеж и акт образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

1.2. Удостоверение за въвеждане в експлоатация и акт образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

1.3. Приемателно-предавателен протокол между строителя и бенефициента за всички извършени строително-монтажни работи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „xls“ формат.

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда.

2.1. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

3.1. Сертификат за качество на посадъчния материал. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

3.2. Документ за посадъчния материал, издаден от БАБХ или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

4. Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.

4.1. Удостоверение съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър – важи в случай на одобрени разходи за производство на пчелни майки по чл. 32, ал. 1, т. 5. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5. Закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения.

5.1. Документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя на помощта, представен в предвидената от българското законодателство форма. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5.2. Актуална скица на земята. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5.3. Удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

6. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.

6.1. Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.

7.1. Договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ или разрешително за водовземане или ползване на воден обект за изграждане. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

8. Инвестиции за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

8.1. Документ (сертификат), удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати стандарти. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

9. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

9.1. Сертификат за автентичност и лицензен договор, регистрационна карта. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

10. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

10.1. Копие на патент, издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от бенефициента. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

10.2. Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на патент от бенефициента, за срок не по-малък от 9 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ, с описани финансови условия. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

10.3. Договор за отстъпване на ноу-хау. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

10.4. Документ, доказващ регистрацията на търговската марка. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

Третият вид документи, които се изискват, са специфични и с тях се доказва съответствие с критериите за допустимост, критериите за оценка и други ангажименти и задължения на бенефициента.

1. Сертификат, издаден от контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, удостоверяващ, че бенефициентът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/ни (в случай че бенефициентът развива биологично производство и е получил приоритет по този критерий). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

2. Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на земята, участваща при изчисляване на минималния стандартен обем на стопанството (за доказване на минималния стандартен производствен обем на стопанството, при липса на информация в ИСАК). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

3. Документ, удостоверяващ размера на полученото финансиране, в т.ч. и от държавни, териториални или местни органи или от други публичноправни организации. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. Представя се само от бенефициенти, регистрирани по Закона за вероизповеданията във връзка с проверка за съответствие с условията на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

4. Декларация за опазване на околната среда, включително намаляване на вредни емисии и отпадъци –Приложение № 6 към Условията за изпълнение. Представя се само от бенефициенти, получили точки по критерий 4.3 Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

Четвъртият вид документи са тези, с които доказвате извършването на инвестициите, необходими за функциониране на проекта, но не се финансират по проекта и са включени в приложение към договора за финансово подпомагане

1. Фактури, представени във формат „pdf“ или „jpg“, и/или

2. Договор за наем, представен във формат „pdf“ или „jpg“, и/или

3. Приемно-предавателни протоколи, представени във формат „pdf“ или „jpg“, и/или

4. Други в зависимост от вида на инвестицията, представени във формат „pdf“ или „jpg“.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE