Излезе Наръчникът за директните плащания 2020

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Наръчника за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2020.

Документът описва условията, при които земеделските стопани могат да подават заявления за получаване на субсидии.

СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, БАЗИРАНИ НА ПЛОЩ

Както и предходни години, по схемите за подпомагане, базирани на площ, допустими ще са обработваемите земи, постоянно затревените площи и трайните насаждения.

Допустимата площ в стопанството трябва да е минимум 0.5 ха, а минималният размер на парцела – поне 0.1 ха. На земеделските земи, с които се кандидатства за подпомагане, трябва да се извършва земеделска дейност.

Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) се базира на хектар обработваема земя. Плащанията се намаляват с 5 % за сумата над 150 000 евро и със 100 % за сумата над 300 000 евро след приспадане на възнагражденията за труд, данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост.

Подпомагане по Схемата за преразпределително плащане се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП за всяко стопанство, независимо от размера. Важно условие е земеделският стопанин да отбележи в заявлението за подпомагане желание за участие по Схемата за преразпределително плащане.

Зелени директни плащания се предоставят за допустимите площи по СЕПП. Те включват три компонента: диверсификация на културите, запазване на постоянно затревените площи и поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи.

За площите, заети с трайни насаждения няма приложими зелени изисквания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи зелено директно плащане за площите с трайни насаждения.

Земеделските стопанства, които са сертифицирани като биологични или са в преход към биологично производство и отговарят на условията за допустимост по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), могат автоматично да получават зелените директни плащания за биологичните площи след ежегодно подаване на заявление за директни плащания.

Пллащанията по Схемата за млади земеделски стопани се отпускат на годишна база. Кандидатите трябва да декларират площи по СЕПП, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи нея.

Плащането е надбавка от 50% от плащането на хектар по СЕПП. Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в годината на първо подаване на заявление. Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата.

Схемата за дребни земеделски стопани подпомага бенефициенти, които са влезли в схемата през 2015 г. и са потвърдили участието си м нея в следващите години. През Кампания 2020 е важно земеделските стопани, които желаят да продължат да участват в схемата, да не забравят да подадат общо заявление за подпомагане като отбележат задължително и СЕПП. Плащанията не надвишават 1 250 евро, а тези до 500 евро се закръглят на левовата равностойност на 500 евро.

ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Допустими за подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко и са на възраст над 24 месеца. За Кампания 2020 г. периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2020 г.

Земеделските стопани трябва да реализират на пазара за периода от 1 октомври 2019 г. до 30 септември 2020 г. минимум 1 500 кг мляко на крава за биологични животни или планински стопанства и минимум 2 000 кг на крава за останалите ферми. За първите 50 животни по схемата, земеделските стопани получават с 25% по-висока ставка отколкото за останалите животни.

Плащания по Схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници могат да получат земеделски стопани, отглеждащи над 5 животни, предназначени за производство на месо, на възраст над 24 месеца. За Кампания 2020 г. периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2020 г.

Земеделските стопани трябва да са реализирали на пазара животни, съответстващи на най-малко 0.2 животни от същия вид на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на 2019 г. до 30 септември на 2020 г.

Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планинските райони е насочена към подкрепа на стопани, които отглеждат от 10 до 49 животни. Овца-майка или коза-майка е всяко женско животно от рода на овцете или козите, родило поне веднъж, или на възраст най-малко една година. За Кампания 2020 г. периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2020 г. Предвидена е и Схема за обвързано подпомагане на овце-майки или кози-майки селекционен контрол, както и Схема за обвързано подпомагане за биволи.

Право на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи. Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани.

Право на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки имат земеделските стопани, които отглеждат в стопанствата си: 50 или повече овце-майки, или 50 или повече кози-майки, или 50 или повече овце-майки и/или кози-майки.

СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за плодове имат земеделски стопани, които стопанисват и заявяват минимум 0.5 хектара допустими площи ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектаринир череши, вишни, ягоди, малини.

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела е 0.1 ха. Необходимо е от площите да е получен и реализиран добив от съответната култура.

Сходни са условията за подкрепа по Схемата за обвързано подпомагане за плодове за сливи и десертно грозде, както и по схемите за обвързано подпомагане за зеленчуци. Последните са разработени за стопаните, отглеждащи домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE