Държавен фонд „Земеделие“ започна месец май обещаващо, като преведе по сметките на 11 481 стопани близо 46 млн. лв. по мярка 12 „Натура 2000“.

Ето какво още е запланувано в индикативния график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019, кои приеми текат в момента и кои мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се очаква да стартират.

Схема за протеинови култури, Схема за памук

През този месец предстоят индивидуални плащания, като Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури, която е заложена на 8 май. Следва Специално плащане за памук на 10 май.

Мярка 13 за необлагодетелствани райони

В средата на месец май се очаква ДФЗ да направи окончателните плащания по „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2), чието авансово плащане се случи през месец декември 2019 г.

Мярка 11 „Биологично земеделие“

По план плащанията трябва да стартират на 20 май. Още в началото на годината Васил Грудев уточни, че важно условие е биорегистърът да бъде оперативен и пълен с данни за всички биопроизводители, за да могат да се направят проверки и да се пристъпи към плащане. Междувременно прехвърлиха 40 млн. евро към мярката и в момента за първи път от три години тече нов прием по нея.

Подмярка 5.1 за биосигурност

От 8 май до 11 юли е дългоочакваният прием на новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 45 905 931 лв.

Подмярка 4.1 за инвестиции

Приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ отново за сектор „Животновъдство“ първоначално беше плануван за месец май. До последно се очакваше одобрение на Шестата нотификация от ЕК, за да може да се определи нейният бюджет. По тази подмярка освен за обща модернизация животновъдите ще имат възможност да кандидатстват за някои от дейностите за биосигурност. По последна информация обаче приемът е насрочен за началото на месец юни.

Подмярка 6.3 за малки стопанства

От 6 март до 15 май тече приемът на подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“. Тя отново е ориентирана към биосигурност в животновъдните ферми. Субсидията за едно малко стопанство е 15 хил. евро, които се изплащат на два транша.

Подмярка 4.3 за напояване

От 3 април до 3 юли е отворен прием по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“. Заради спецификата на мярката се откриват две отделни процедури, а общият бюджет е близо 100 млн. лв.

Мярка „Застраховане на зелено“

От 4 май до 30 юни се приемат заявления за финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Преди подаването на документите производителите трябва вече да са застраховали реколтата си от лозя с винени сортове грозде в избрана от тях застрахователна компания.

Кампания 2020

Миналата седмица на брифинг в Министерски съвет земеделският министър за пореден път увери, че крайният срок за подаването на заявления за Кампания 2020 без санкции остава 15 май. Вместо броят на проверките да се намали, те ще бъдат увеличени, а плащанията тази есен ще са възможно най-рано, допълни още министърът.

Регистър на производителите и преработвателите на розов цвят

31 май е последната дата, на която всички реални производители и преработватели на розов цвят да подадат заявление за регистрация и декларация за сключени договори. В началото на кампанията по розобера ще започне и идентификацията на насажденията от маслодайна роза.

Източник:  agri.bg