Бързи корекции в основния земеделски закон заради калпавата методика за санкции на европроектите

С промени в Закона за подпомагането на земеделските производители (ЗПЗП) група народни представители внасят важни корекции в методиката за определянето на размера на подлежащата за възстановяване финансова помощ в случаите на нарушение при изпълнение на проектите по ПРСР. Проектът е внесен от осем депутати, включително и от новия председател на парламентарната комисия по земеделие Мария Белова.

Ако досега фондът не е търсел вземания до левовата равностойност на 100 евро, с новите предложения за изменения на закона за земеделските производители в ал 4 на чл. 27 този праг ще се вдигне на 250 евро. Така при щета от 500 лева държавата няма да си търси вземанията.

Съдебната практика, свързана с нарушенията, водещи до санкции при изпълнението на проектите, финансирани с еврофондовете, трябва да се прецизират, като се разграничат самите нарушения, се посочва в мотивите към закона. Според юристите на парламента при сегашната практика „в някои от своите решения съдът допуска колебливост при тълкуването на разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, свързани с глобите и санкциите. Новият текст гласи, че „финансовата корекция се извършва чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента или от следващо плащане по проекта, а когато това е неприложимо – чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения по чл. 61, ал. 2, заедно с дължимите лихви за просрочие след изтичане на 14-дневния срок за доброволно изпълнение за оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, или на 30-дневния срок за програмите за Трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4. Съдебното оспорване на решението, с което е определена финансовата корекция, не спира извършването на плащането“.

Именно поради това с предложените корекции в ЗПЗП се въвежда нова алинея 7 към Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, според която „при възстановяване на глоба или санкция от страна на нарушителя, извън случаите по ал. 6, фонд „Земеделие“ трябва да издаде акт за установяване на публично държавно вземане“.

Според новите законови промени обжалването на издадените от шефа на фонд „Земеделие“ актове за финансови корекции не спира тяхното изпълнение“.

Този текст е от изключително значение заради незаконно прилаганата методика, прокарана от предишния земеделски министър при санкционирането основно на нереалните проекти за къщи за гости. Само преди седмица тя официално беше обявена като незаконна от Върховния административен съд ВАС.

С новите променив ЗПЗП се дава право на шефа на фонд „Земеделие“ да изработи подобна методика на основание на Закона за нормативните актове. Целта е да се гарантира единен подход при установяване на нарушения, се посочва в мотивите.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE