Според новите критерии за допустимост площите около реки, блата и язовири не са земеделски и не се субсидират

От 2018 година министерството на земеделието ще прилага нова наредба за критериите за допустимост при кандидатстването по директните плащания, които са адаптирани с новите европейски регламенти и отменят старите правила, наложени през 2015 г.

В България не са постоянно затревени площите, където тревите и тревните фуражи не са пробладаващи и това е отразено в съвкупността от критерии за допустимост на постоянно затревените площи.

Определението за временно затревени площи уточнява, че в рамките на 5-годишния период е допустимо на тези площи да се извършват почвени обработки.

Предвид горното и във връзка с предложените от страната корективни мерки по една от констатациите от одитна мисия АА/2016/022/BG в проекта на акта се предлага отпадане на съчетаването на временни и постоянни затревени площи (в наименованието на номенклатурата на културите от код 314000 отпада „временни пасища“) в рамките на една категория, като се създава отделна група „временно затревени площи“ в обработваемите земи.

Ако в старата наредба реките, речните корита, язовирите, блатата и каналите не бяха включвани в графата на неземеделски площи, то с новата наредба водните обекти вече съществуват. Според новото определение не са земеделски следните площи:

1. необработваемите площи, непригодни за извършване на земеделска дейност – захрастени територии, дерета, оврази, полски пътища, прокари и просеки;

2. териториите, заети от гори;

3. урбанизираните територии – градски структури, застроени площи извън населените места, гробищни паркове, други инженерно-технически съоръжения (соларни паркове, паркинги, производствени площадки и др.) и зони за спорт и отдих (писти, паркове, стадиони, хиподруми, голф игрища и др.);

4. водните обекти и прилежащите им площи – реки и речни корита, езера, язовири, блата, канали, рибарници и др.;

5. нарушените терени – кариери, открити рудници и табани, сметища и хвостохранилища;

6. транспортната инфраструктура и прилежащите към нея територии – пътища с трайна настилка, железопътни линии, летища и др.;

7. голи и ерозирали терени – заети от пясъци, чакъл и голи скали;

8. площи с нормативни ограничения за извършване на земеделска дейност – резервати, военни обекти и др.

Годни земеделски земи спораде новата наредба са тези, при които се извършва поне една от следните дейности:

1. обработваеми земи – изораване, дисковане, косене на тревата без изнасяне на сено/сенаж, обработка с хербициди;

2. постоянно затревени площи – косене на тревата без изнасяне на сено/сенаж;

3. трайни насаждения – изораване, дисковане, косене на тревата, обработка с хербициди, премахване на плевели в междуредията.

Земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване, дисковане) от 1 януари до 31 май на годината на кандидатстване и когато има следи от дейности, които са разпознаваеми през цялата календарна година.

Обработваемите земи са допустими за подпомагане, когато са засети със земеделска култура, която е налична или може да бъде установена чрез растителните остатъци от нея.

Постоянно затревените площи според начина им на ползване са постоянни пасища за паша на животни – площи с плътна тревна покривка, които се ползват за паша и ливади за косене – площи с плътна тревна покривка, които се ползват за добив на сено/сенаж чрез косене.

При пасищата допустими за подпомагане са постоянно затревените площи, когато на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м. (за видовете от чл. 10, ал. 1 – независимо от височината), които са с мозаечно разположение. Върху тях трябва има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ , след изключване на неподходящите за подпомагане площи. Следите от паша или косене върху пасищата трябва да са разпознаваеми през цялата календарна година.

Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато най-малко 70 % от растенията в парцела след изключване на неподходящите за подпомагане площи са живи (неизсъхнали) и когато почвената повърхност в междуредията се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).

Изискването за 70-те процента не се прилагат за многогодишните медицински и ароматни култури и ягодоплодните видове.

Трайно неподходящи за подпомагане са земеделските площи или части от тях, заети от:

1. дървесна и храстовидна растителност;

2.нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), къпина (Rubus spp.), клек (Pinus mugo), хвойна (Juniperus spp.), аморфа (Amorpha fruticosa);

3. бързорастящи дървесни видове с кратък цикъл на ротация извън изброените в Приложение № 1 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.);

4. сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени.

Временно неподходящи за подпомагане са земеделските площи или части от тях, за които в календарната година се установи, че:

1. са изоставени – земеделски площи без наличие на земеделска дейност (производство на продукция или поддържане в състояние, годно за производство), които могат да бъдат приведени в състояние, годно за подпомагане чрез стандартни земеделски мероприятия или чрез премахване на камъни, дървесна, храстовидна и друга нежелана растителност;

2. височината на тревостоя е над:

а) 0,5 м. за земи под угар и междуредията в трайни насаждения;

б) 0,7 м. за ливади по чл. 8, ал. 1, т. 2 и временно затревени площи;

в) 0,35 м. за постоянно затревени площи, поддържани в състояние, годно за производство съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2;

3. са временно недостъпни за извършване на земеделска дейност;

4. са опожарени;

5. са наводнени.

В слоя „Площи, допустими за подпомагане“ не се включват площи, когато заедно или поотделно заемат повече от 100 кв. м.

Условия за допустимост за подпомагане на площи, заявени по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Земеделски площи, които попадат във физически блокове с начин на трайно ползване „Пасища, мери и ливади“, в това число „Естествени пасища и ливади“, „Горски ливади и пасища“ и „Смесено земеползване“, са допустими за подпомагане по мярка 10, направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ от ПРСР 2014 – 2020 г., когато попадат в териториалния обхват на направлението и не повече от 25 % площта на парцела е заета от мозаечно разположени дървета, храсти, скали и други трайно неподходящи за подпомагане площи с единична площ под 100 кв. м.

Пасищата по мярка 10, направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ от ПРСР 2014 – 2020 г., са допустими за подпомагане с цялата си площ независимо от процента налични върху тях дървесна или храстовидна растителност, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени.

Постоянно затревени площи, които попадат във физически блок с начин на трайно ползване: „Пасища, мери и ливади“, в това число „Естествени пасища и ливади“ и „Горски ливади и пасища“ и „Смесено земеползване“ са допустими за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите от ПРСР 2014 – 2020 г.“, когато попадат в териториалния обхват на мярката и не повече от 25 % от площта на парцела е заета от мозаечно разположени дървета, храсти, скали и други трайно неподходящи за подпомагане площи, които са с единична площ под 100 кв. м.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE