При инвестиции в аквакултури таванът на субсидиите е закован на 1,4 млн. лв. за един кандидат

Кандидатите по новата рибарска програма (Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.), които ще искат субсидии по подмярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, имат възможност да подават проекти в два сектора – „Рециркулационни системи“ и „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“. Това е записано в процедурата за подбор на кандидати по тази мярка, която е качена за обсъждане на страницата на министерството на земеделието и по нея ще се приемат становища до 21 януари.

Общият бюджет за инвестиции в аквакултурите е 16,8 млн. лв., от които 12,6 млн. лв. са евросредствата, останалите 4,2 млн. лв. са от бюджета.

Субсидиите за всеки проект покриват половината от неговата стойност, като

при проектите за рециркулационни системи минималният размер на допустимата безвъзмездна помощ е 48 895 лева, а таванът на тази помощ е 850 хил. лева.

За втория сектор, свързан с модернизация или изграждане на нови аквакултурни стопанства минималният праг на субсидията ще бъде 30 хил. лева, а максималният – 550 хил. лева.

И понеже до 2020 г. един кандидат може да кандидатства и за двата сектора, то максималният размер на субсидиите за един бенефициент се изчислява на 1,4 млн. лв.

Според указанията обаче един кандидат няма право да подава в рамките на един прием проектно предложение и за модернизация на стопанствата, и за рециркулационни системи.“

В указанията са разписани и критериите за оценка на проектите, като интересното е, че по тази подмярка по-голямо предимство ще се дава за новосъздадени предприятия. Според указанията 10 точки ще получават предприятия, създадени до три години от кандидатстването. От 4 до 7 години ще получават 6 точки и от 8 до 10 години – само три точки.

Микро и малките предприятия също ще бъдат с предимство, като те ще получават по 5 точки.

Ако работните места бъдат запазени, проектите ще трупат още пет точки. 10 точки ще се дават, ако основна дейност е от аквакултура и за предходните три години поне 50% от приходите на кандидата са от аквакултурно производство.

За подобряване на енергийната и/или ресурсната ефективност също ще се дават 10 точки, за подобряване на безопасността и условията на труд – 5 точки, за модернизация или инвестиция в репродуктивно-производствения процес – 15 точки.

Ако цялата инвестиция е насочена в отглеждане на  видове с добър пазарен потенциал, ще се дават 10 точки, ако е с много добър пазарен потенциал -15 точки.

За иновации в  стопанството ще се дават също 10 точки.

Допустими за финансиране по тази подмярка са строително-монтажните дейности, за покупка на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг.

Допустими са още разходите за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг.

Субсидии се отпуска още за покупка на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;

Допустими са и средствата за покупка на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг).

Покриват се още разходите за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обектa за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, изготвени съгласно Наредба № 18 от 4.11.2016 г. от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол.

Сред допустимите разходи са и тези за покупка на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг, за сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг.

Допустими са още средствата за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1% от стойността на инвестицията, за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства, за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% от стойността на инвестицията.

Още три са сред допустимите дейности –  за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд, за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол и разходи за специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE