Помислете сега за засаждането на нови овощни дървета!

В последния календарен месец на лятото земеделските стопани могат да помислят за засаждане на нови овощни дървета. Целта на засаждането е различна: подновяване или разнообразяване на наличния сортимент, усвояване на нови площи и подобряване на условията за пчелна паша.

Подновяването може да бъде наложено от природни бедствия или други нежелани събития, които унищожават дърветата от един или друг сорт на избраните за отглеждане овощни видове. Стопаните трябва да са вече убедени, че в определения микрорайон видът и сортиментът са изгодни от гледна точка на количеството и качеството на добива. От значение също са условията за успешна продажба на плодовете (наличие на търсене, близки тържища, възможности за по-дълготрайно съхраняване на продукцията).

При избирането на нов сорт е необходим съвет от специалист, който да уведоми стопанина за биохарактеристиките на сорта и каква агротехника е подходяща за него. По-точно това са: изискванията към температурния и водния режим, характеристиката на почвата, начинът на засаждане, начинът на формиране на дървесната корона, поддържането на формировката и др.

Съвременното овощарство, при което нараства гъстотата на растенията, изисква и избор на подложка за съответния сорт. Подложката определя растежната сила на културната част. Подложката може да удовлетвори и други изисквания, например при варовита почва.

Друг фактор е нарастващата цена на труда – квалифициран и неквалифициран, което налага съкращаване на съответните разходи. Нискостъблените и по-гъсти насаждения дават възможност за по-ефикасна беритба чрез различни платформи за берачите, както и за механизиране в една или друга степен на беритбените операции.

Създаването на ново насаждение налага цялостен предварителен анализ на природните дадености: надморска височина, изложение и наклон на терена, въздушен режим, реакция на почвата (кисела, неутрална или алкална), съдържание на хранителни вещества, равнище на подпочвените води и др. Получените данни ще послужат при съставянето на технологичните карти и планирането на всички разходи.

Осигуряването на сортово разнообразие дава предимство на стопанина предвид ритмичното натоварване на механизацията и разходите за труд във връзка с прибирането и съхраняването на реколтата. Във връзка с това под внимание трябва да бъдат взети периодите на цъфтеж, когато става опрашването чрез пчелите, и настъпването на беритбената зрелост. При сортове, чиято беритбена зрелост изпреварва за по-дълъг период консумативната, са необходими подходящи складове за лагеруване на продукцията.

Важен момент е осигуряването на помощни материали, когато за дърветата в бъдещото насаждени е необходима опорна конструкция. В този случай точността при разпределението на площите е от изключителна важност. Стопанинът не бива да влиза в преразход, а за хората и механизацията са необходими оптимални условия за достъп до дърветата в насаждението и придвижване в него при осъществяването на агротехническите мероприятия.

Желаещите да бъдат наети за работа в овощарството трябва да притежават съответните знания и умения. За подобряване на квалификацията може да бъде организирано предварително обучение.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE