От 2018 година младите фермери ще получават по 50 процента от ставката на СЕПП вместо досегашните 25

От тази година младите фермери в България и Европейския съюз ще получават по-голяма ставка по директните плащания, което е разписано с европейски регламент, приет през миналата година. Това съобщиха от асоциацията на зърнопроизводителите по повод предстоящата кампания за директните плащания, която стартира от първи март.

Досега младите фермери до 40 годишна възраст получаваха по 25% от ставката по схемата за единно плащане на площ (СЕПП), но от 2018 година този процент се вдига на 50. Или ако миналата година за хектар по СЕПП ставката беше 198 лева, или 19,80 лв. на декар, то младите фермери получаваха по 25% от тези 19,80 лв. на дка. Тази година те вече ще получат 50 процента от СЕПП, но ставката ще бъде фиксирана със заповед на министъра на земеделието в края на 2018 г., посочиха експерти.

Само да припомним основните изисквания, на които младите фермери трябва да отговарят. Кандидатите за получаване на подпомагане по схемата за млади земеделски стопани, при кандидатстване за първи път по схемата или при промяна на обстоятелствата, предоставят до 1 декември на годината на подаване на заявлението за кандидатстване един от следните документи за придобити професионални умения и познания:

1. завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или

2. завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или

3. завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или

4. завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или

5. удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Физически лица млади земеделски стопани по смисъла на чл. 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 упражняват ефективен и дългосрочен контрол по смисъла на чл. 49, параграф 1, буква „б“ от Делегиран Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ L 181/1 от 20.06.2014 г.) (Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията) върху юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове:

1. са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията, и

2. притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията, или

3. са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които управляват дружеството, или

4. притежават капитала на еднолично търговско дружество.

(3) Юридическото лице по ал. 2 получава плащане за млади земеделски стопани, ако поне едно от физическите лица по смисъла на чл. 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, упражняващи ефективен и дългосрочен контрол върху неговите решения, отговаря на изискванията на ал. 1.

Тези промени бяха въведени през 2015 г. и 2017 г. и ще важат до края на програмния период.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE