Какви данъчни облекчения ще ползват земеделските производители през 2019 г.

И през 2019 година държавата ще преотстъпва корпоративния данък на земеделски стопани, които изпълняват инвестиционни проекти за преработка на сурова селскостопанска продукция. Данъчното облекчение е записано в проектобюджета за 2019 г., качено за обсъждане на страницата на Министерството на финансите. Преференцията е разписана в член 189 б от Закона за корпоративното и подоходно облагане, според който държавната помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен данък се предоставя за проект за първоначална инвестиция.

Тази помощ може да се прилага за данъчните периоди до края на 2020 г., като нейната същност е да се подпомогнат предприятия, ангажирани в дейности по производство на непреработена растителна и животинска продукция и да се насърчат инвестициите на земеделските стопани в нови сгради и нова земеделска техника. По този начин допълнително ще се даде възможност за повишаване на инвестиционната активност в тази сфера, е записано в проектобюджета за 2019 г.

И през следващата календарна година държавата ще покрива част от акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, се посочва в проекта на финансовото министерство. Отстъпката от стойността на акциза е одобрена като държавна помощ от Европейската комисия и ще се прилага до 2020 г. включително. Общият размер на помощта се утвърждава със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и е около 84 милиона лева.

Следващото облекчение за фермерите ще бъде електронно подаване на декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Предлага се преминаване към подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващите се лица и предприятията – платци на доходи по чл. 55, ал. 1 и чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Предвидено е още и подаваната информация от работодателите, изплатили доходи от трудови правоотношения на лица, които са местни за друга държава-членка на ЕС, да се осъществява само по електронен път.

С проектобюджета за 2019 г. се предлага да се премахне и задължението на работодателите за издаване на служебни бележки на хартиен носител, като вместо това информацията се подава по електронен път към данъчната администрация, като целта е данните автоматично да се зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата. Промяната значително ще опрости процеса на попълването и подаването на декларациите по електронен път.

Предвижда е намаляване на административната тежест във връзка с деклариране на обстоятелства при ползване на данъчни облекчения в ЗДДФЛ

Направено е предложение за намаляване на административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания, с което да отпадане задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та, че същият/ата няма да ползва данъчното облекчение. За избягване на злоупотреби е предвидено възстановяване на частта от данъка и от двете страни, съответстваща на размера на ползваното облекчение. Целта е да се избегнат случаите на неспазване на закона, като се санкционират некоректните данъкоплатци.

Синхронизирани са разпоредбите на закона за данъка върху доходите на физическите лица с тези на Закона за корпоративното и подоходно облагане по отношение на годишния отчет за дейността на лицата, които не осъществяват дейност по смисъла на Закона за счетоводството, като конкретно е предложено лицата търговци по смисъла на Търговския закон, които през данъчната година не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, да не подават годишен отчет за дейността.

Промяната е и с цел намаляване на административната тежест на лицата. Предложена е уточняваща и прецизираща разпоредба с цел синхронизиране на ЗДДФЛ с аналогична разпоредба в ЗКПО относно срока за окончателния данък за доходи от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалбата.

Намалява се и административната тежест за лицензираните складодържатели, регистрираните получатели, временно регистрираните получатели и регистрираните изпращачи, които досега бяха длъжни да предоставят пред митническата  администрация имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им;

Създава се ред за анулиране/деактивиране на погрешно подадени искания, описи и отчети за бандероли, което ще доведе до намаляване на административната тежест за икономическите оператори;

Има предложения и за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, свързани със Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Предлага се лицата да могат да се дерегистрират по избор след изтичането на 12 месеца от началото на календарната година, следваща годината на доброволната регистрация. С цел облекчаване на лицата при дерегистирация по закона е предложено срокът за внасяне на данъка по справка-декларацията за последния данъчен период да се увеличи до края на календарния месец, следващ месеца, през който е следвало да бъде подадена.

Също така е предложено, когато едно лице се дерегистрира и повторно регистрира по закона в рамките на един данъчен период – за стоките и услугите, които са били налични, както към датата на дерегистрацията, така и към датата на последващата регистрация, да не се начислява данък при дерегистрацията. С оглед общата тенденция за електронизация на подаването на данни към НАП и намаляване на административната тежест, се предлага регистърът за вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави-членки, който водят регистрираните лица, извършили такива доставки през съответното календарно тримесечие, да се подава по електронен път.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE