179 проекта минават на следващ етап по подмярка 4.1.2

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на всички 258 проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. От тях 179 проекта преминават на следващ етап.

Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.009. По подмярката се финансират инвестиции, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства.

От оценените на административно съответствие и допустимост 258 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 179 проектни предложения, 61 са проектите, които не преминават на последващ етап, 18  проектни предложения са оттеглени от кандидатите.

ДФЗ ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка чрез ИСУН на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE