Общо 1430 договора за 42 млн. лв. по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. бяха сключени от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ), съобщиха от пресофиса на фонда. Всички договори са подписани и връчени на земеделските производители в страната от областните директори на ДФЗ.

Съвет от ДФЗ: Бенефициентите да не сменят приоритетите в договорите

Голяма част от проектите са в областта на пчеларството, овощарството и трайните насаждения.

Финансирането на договорите също започна, като по 90% от тях вече има изплатена сума. 1281 малки фермери са получили първото си плащане по подмярката, а изплатената до момента сума е 25,054 млн. лв., посочват от фонда.

Финансовата помощ за един кандидат по подмярка 6.3 е безвъзмездна и е до левовата равностойност на 15 000 евро, разпределена на два транша.
Първото плащане е в размер на левовата равностойност на 10 000 евро и се извършва след сключване на договора между бенефициента и фонд „Земеделие“.

Второто плащане, в размер на левовата равностойност на 5 000 евро, се превежда след проверка и след като се установи коректното изпълнение на бизнес плана.
ДФЗ одобри 1 464 проекта по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са подадени от кандидати по втория прием по процедура по подбор № BG06RDNP001-6.007 чрез ИСУН. Броят на отказалите се кандидати е 34.

Източник: agri.bg