11 процента ръст в производството на яйца

Ръст от 11 процента се отчита при производството на яйца у нас. Това отчитат от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за периода от 2013 г. до 2016 г. Добитите яйца за консумация са с 9 на сто ръст, а тези за люпене – с 24 процента.
По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХГ през миналата година в страната са произведени общо 1 331 273 хил. броя яйца от домашни птици, в т. ч. близо 99% – от кокошки, което е с 3,5% над нивото от предходната година.

В резултат от нарастването на броя на отглежданите кокошки-носачки с 2,3% спрямо предходната година, общото производство на кокоши яйца през 2016 г. бележи увеличение от 3,4%, като производството на яйца за консумация нараства с 1,3%, а това на разплодни яйца от кокошки – с 14,8%, на годишна база.
В сравнение с 2015 г. производството на разплодни яйца за носачки и бройлери се увеличава съответно с 69,1% и 9,5%, докато това за общоползвателни породи намалява незначително (с 0,3%).
По данни на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) към 1 април 2017 г. стопанствата с кокошки-носачки са 174 броя – с 14 повече в сравнение със същия период на 2016 г.
Същевременно, общият капацитет за отглеждане на птици в тях нараства с 6,7%, като се наблюдава леко увеличение на дела на стопанствата, прилагащи клетъчни системи за отглеждане на птиците до 56,1%, за сметка на намаление на този на стопанствата със закрито подово отглеждане – до 41,1%.
Според данните през 2016 г. общият брой на заложените яйца за инкубация в люпилните нараства с 1,1% спрямо предходната година. Това се дължи основно на увеличение на заложените за инкубация яйца за патици  – с 34,9%, и кокошки-носачки – със 7,2%, докато при тези за кокошки за месо и за общоползвателни кокошки се отчита намаление съответно с 1,8% и 40,5%.
Общият брой на реализираните от люпилните еднодневни пилета от кокошки- намалява с 2,9% на годишна база. Реализираните пилета за месо и за общоползвателно направление са съответно с 2,4% и 42,1% по-малко спрямо 2015 г., а тези за носачки – с 0,5% повече.
В сравнение с предходната година се наблюдава ръст от близо 22% на броя на реализираните еднодневни патета. През първите месеци на 2017 г. дейността на люпилните в страната е затруднена от наложените рестриктивни мерки за биосигурност във връзка с огнищата на птичи грип (вкл. забрана на придвижването на птици и яйца за люпене), което е основна причина за свиване наполовина на броя на реализираните от люпилните еднодневни патета на годишна база.
При броя на реализираните от люпилните пилета от кокошия вид за носачки се отчита по-умерено намаление – с 9,5%, докато този на еднодневните пилета за добив на месо се увеличава с 6%.
Въпреки намалението на реализираните еднодневни пилета за носачки от люпилните през първите четири месеца на 2017 г., наличният по-голям брой кокошки- носачки и ярки към края на 2016 г. дава основание да се очаква производството на яйца от кокошки през 2017 г. да се задържи около нивото от предходната година.
Фактори, които се очаква да окажат положително влияние върху производството на яйца през годината са прогнозата за сравнително ниски цени на фуражите в световен мащаб, както и продължаващата финансова подкрепа на сектора по схемата на държавна помощ за хуманно отношение към птиците.
Иначе производството на яйца в страната е съсредоточено в големи промишлени птицеферми с механизирани и автоматизирани системи за отглеждане на стокови носачки и събиране и сортиране на яйцата.
Прилагат се съвременни системи за поддържане на оптимални микроклиматични условия и хранене и ефективна имунна профилактика.
След приключване на процеса на преструктуриране на фермите от яйценосното направление във връзка с европейските изисквания за хуманно отношение към кокошките-носачки в сила от началото на 2012 г., през последните четири години се наблюдава стабилизиране на сектора и постепенно нарастване на производството на яйца.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE