Юлски корекции в индикативната програма за ПРСР

На последното заседание на мониторинговия комитет на Програмата за развитие на селските райони, проведен в края на юни, е одобрен нов вариант на индикативния график за приема на проекти по ПРСР за 2019 година, с изтегнели срокове за есента и края на годината за повечето подмерки от програмата. Проектът е изработен по времето на Порожанов и предложен от зам. министър Лозана Василева за одобрение от комитета по наблюдение.

По разпореждане на новият шеф на дирекция „Развитие на селските райони“ Елена Иванова корекциите са качени на страниците на министерството и фонд „Земеделие“.

От актуализацията става ясно, че подпомагането за широколентов интернет се отлага за 2020 г.

Приемът на проекти по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства ще се проведе през септември и октомври. Бюджетът е левовата равностойност на 1 685 121 евро и се дава за модернизация на стопанства със стандартен производствен обем от 6 хил. до 7 999 евро. Субсидиите за един проект са в размер на 75 хиляди евро, или между 60 и 90% от стойността на проектите.

Парите се дават за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, покупка на нови машини, съоръжения и оборудване, общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. Отпускат се и средства за покупка на съоръжения, оборудване за преработка на пчелен мед и пчелни продукти.

Прозорецът по мярката 4,3 за инвестиции в напоителната мрежа ще бъде отворен през последното тримесечие на годината – от октомври до декември. Бюджетът там е за 50 465 860 евро. Освен „Напоителни системи“ там ще участват още сдруженията за напояване и собствениците на хидромелиоративни съоръжения.

От август до септември се отваря приемът за обучение по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, където ваучерната система отпада. Бюджетът е за 8 млн. евро, като средствата са насочени за организиране и провеждане на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.

Вече тече приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП), която ще продължи до септември. Бюджетът там е 22 млн. евро, като максималната стойност за един проект е 15 хил. евро и се дават за укрепване на малките стопанства.

В ход е и приемът по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, започнал през юни, който ще върви до август. Бюджетът е левовата равностойност на 14 532 817 евро, като субсидията е до 400 хил. евро за проект.

От септември до ноември ще върви приемът по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ – с бюджет от 20 млн. евро. Оперативните групи ще получат максимум 450 хил. евро субсидия за реализиране на иновативен проект.

От септември до октомври ще бъде отворен прозорецът за друга важна подмярка – 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“, която ще улесни достъпът на малките стопанства до пазара.

Бюджетът по нея е 8 млн. евро, като максималната субсидия по един проект е 500 хил. евро. Помощта е ориентирана към организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар.

Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите

През ноември и декември ще върви приемът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, по която ще кандидатстват местни инициативни групи МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020. Малките проекти от МИГ-те се субсидират с до 15 хил. евро.

Последният прием е за подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и е насочена за подготвителни дейности и съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE