„Държавен вестник“ публикува промени в Закона за държавната собственост, с които се улеснява отчуждаването на земеделски имоти за нуждите на обекти от национално значение или от голям обществен интерес.

Такива национални обекти са например магистрали, пристанища, летища, газопроводи и други. От голям обществен интерес са индустриалните зони и други инвестиционни проекти, които съдействат за икономическо развитие на регионите.

Една от промените в закона дава възможност за предварително изпълнение на отчуждаването, когато собствениците не са съгласни определената оценка на имота или обжалват решението за отчуждаване по съдебен ред.

По силата на промените занапред в 7-дневен срок от постъпване на искане от държавен орган или от инвеститор съдът в закрито заседание допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване. Това ще се случва, когато се налага „да се защитят особено важни държавни или обществени интереси“.

За да има предварително изпълнение на отчуждаването, законът изисква да са налице три условия:

– С влязъл в сила подробен устройствен план имотът да е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията.

– Имотът да не е единствено жилище на собственика.

– Определеното с акта обезщетение да е внесено по сметка на собственика, а когато такава сметка не е посочена – по сметка на областния управител.

Когато се налага отчуждаване на ниви, собственост на едно лице, с площ над 50 декара, обезщетението може да бъде равностоен терен – частна държавна собственост или от държавния поземлен фонд. По-малките парцели може да се компенсират само с пари.

Президентът Румен Радев наложи вето върху тези промени, но законът беше прегласуван в Народното събрание и тази седмица влиза в сила.

Източник: agri.bg