Земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат от днес, 26 май, да заявяват по електронен път и образците на трудови договори за наемане до 120 дни на трайно безработни за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, съобщи Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ).

ГИТ поясни, че това е третият вид трудов договор, създаден специално за осигуряване на работна ръка за прибиране на реколтата в селското стопанство. Прилагането му е регламентирано с &43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето от 13.05.2020 г. и ще е в сила до 31.10.2020 г.

За сключените до 26 май 2020 г. договори фермерите са длъжни в срок до 29 май 2020 г. да получат от ГИТ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са използвали.

Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите „Инспекция по труда“.

След 26 май 2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

За наемане на работна ръка за прибиране на реколтата земеделските стопани и тютюнопроизводители могат сключват договори и за повече от един ден по &49б от Закона за мерките и действията в условията на извънредно положение, гласувано с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците.

Тяхното действие също е до 31 октомври тази година. И за двата вида договори за повече от един ден не е необходимо предварително заплащане на осигурителни вноски, като те могат да се сключват за 4, 6 и 8 часа.

Земеделците могат да продължат да използват и създадените през 2015 г. с чл. 114а от Кодекса на труда т. нар. еднодневни договори, които се сключват за един ден (8 часа) или за 4 часа и които се предоставят след предварително платени осигурителни вноски.

Наетите в селското стопанство по силата на който и да е от трите вида специални договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа не губят право на социално подпомагане и обезщетения за безработица и не се налага да полагат общественополезен труд.

И трите вида договори се предоставят по електронен път през Портала за трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват портала за пръв път и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата.

Тези, които не са дали валиден електронен адрес, трябва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.

Повече информация за използването на новия образец на договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а“.

Назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ помощник-инспектори могат да съдействат на земеделските стопани и тютюнопроизводителите за работа със софтуера. Указания за използването на Портала са публикувани и в сайта на проекта, Дейност 10.

От началото на годината до момента са регистрирани над 73 000 еднодневни договора от 564 земеделски стопани, които отглеждат предимно лозя, ябълки и лавандула. Още 66 земеделски стопани са заявили 2500 договора за повече от един ден за 29 500 човекодни за отработване, основно за прибиране на розовия цвят.

Източник: agri.bg