Прехвърлят над €70 млн. от нестартирали мерки на ПРСР към 4.1, 5, 6.3, 7.2 и 13

Прехвърлят над 70 млн. € от нестартирали мерки на ПРСР към мерки 4.1, 6.3, 7.2, новата 5, 9, 13 и за финансов инструмент. Това стана ясно след проведеното  13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020. Общият бюджет на нестартиралите мерки е в размер на 70 113 435 евро от ЕЗФРСР. Прехвърлянето на тези средства е извън процедурата за разпределение на Резерва на ПРСР 2014-2020.

Нестартиралите мерки от ПРСР 2014-202 към месец ноември 2019 г. и средствата, които ще бъдат прехвърлени към други мерки:

В рамките на Шесто изменение на ПРСР 2014-2020 ще бъдат прехвърлени следните средства от нестартирали мерки към стартирали такива или с предстоящо стартиране (сумите са в евро):

В рамките на предстоящото Шесто изменение на програмата ще бъде увеличен бюджета по процедура № BG 06 RDNP001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“. Извън прехвърлянето в рамките на Резерва за изпълнение, УО на ПРСР предвижда да прехвърли средства в размер на 1.6 млн. евро (1.45 млн. евро ЕЗФРСР) от бюджета на Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ към бюджета на Мярка 9 .

КН на ПРСР2014-2020 даде мандат на УО на ПРСР 2014-2020 г. да представи на Европейската комисия (ЕК) 6-тото изменение и допълнение на Програмата, което се очаква да стане до 15 ноември 2019 г. Очаква се и публикуването на пълният пакет материали и анализи на УО на ПРСР 2014-2020, представени на 13-то заседание на КН, както и получаването на официално решение на ЕК за одобрение на 6-тото изменение на ПРСР 2014-2020.

Източник: agrozona.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE