Последните 11 приема от селската програма – по месеци през 2020 г.

Извън 11-те мерки и подмерки от ПРСР, които ще бъдат отворени през 2020 г., приемът по мярката за напояване 4,3, която трябваше да бъде отворена през декември 2019 г., ще остане за началото на следващата година, като целта е това да стане максимално най-рано. Това съобщи министърът на земеделието Десислава Танева по време на церемонията за определяне на Агробизнесмена за тази година. Тя поясни, че с тези 11 мерки на практика ведомството приключва приемите селската програма за този програмен период.

Индикативният график безспорно ще претърпи промени, но на този етап министерството е определило следния ред, по който ще върви кандидатстването през следващата година. В графика не влиза и мярка 5 от шестата нотификация по ПРСР, която за първи път ще бъде открита и по която се чака одобрение от Европейската комисия. Тя е насочена към „Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ и ще покрива щетите на животновъдите от африканската чума по свинете, нодуларния дерматити, чумата по овцете и козите и други събития, поясни Танева.

Първата подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“, насочена за подпомагане на дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство ще бъде отворена през октомври-декември 2020 г.

Бюджетът е за 15 млн. евро, а получателите на субсидии са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Организациите трябва да провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории.

От октомври до ноември 2020 г. ще бъде отворена и подмярка 2.2 за „Създаване на консултантски услуги“ с бюджет от 6 хил. евро, който ще се усвои от Националната служба за съвети в земеделието. Целта е да се повишат квалификацията и управленските умения на земеделските производители и тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска. Дейностите ще допринесат и за подобряване на капацитета на участниците в организацията за трансфера на знания и иновации и за облекчаване на достъпа на малките земеделски стопанства до съветнически услуги.

През март и април се очаква приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където ще се подпомагат животновъди, въвели мерки за биосигурност. Бюджетът ще бъде точно определен след одобрението на 6-та нотификация, като субсидиите ще бъдат 50% от стойността на проектите. Парите ще се дават за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство; закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности; закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства ; разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти; разходи за софтуер; общи разходи, свързани с проекта.

От април до юни 2020 г. е планиран приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. Бюджетът е за 5 млн. евро и ще бъде насочен към земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем. Минималната помощ за проект ще бъде 1 250 евро, а максималният – 25 хил. евро, като субсидиите ще съставляват между 60 и 80 на сто от стойността на проектите. Парите ще се дават за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; покупка на нови машини, съоръжения и оборудване; общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

От януари до марк 2020 г. ще върви приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). Бюджетът е за 6 млн. евро, като с парите ще се покриват разходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в бизнес план. Максималният размер на помощта за един проект е левовата равностойност на 15 хил. евро.

От юни до септември ще се приемат проекти по подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“, насочен към залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, Бюджетът е в размер на 8,560 млн. евро и ще се дава за покупка на зелесителен материал, ограждане на зелесените територии и др.

Кандидати ще бъдат физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи, общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи и юридически лица – частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в т.ч., а също държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи земеделски и неземеделски.

Минималният размер на помощта за един проект ще бъде 2 500 евро, а максималният – 300 хил. евро и с тях ще се покриват до 100% от допустимите разходи.

През септември и декември ще има прием по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ с бюджет от 647 544. За един проект ще се отпускат по 15 хил. евро. Средствата са ориентирани към малки  пилотни проекти на местните инициативни групи, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Ще се подкрепят дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност; материални и нематериални активи в интерес на местната общност и въвеждане на иновативни за местната общност дейности.

През август ще върви приемът по подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Бюджетът за 2020 г. е до левовата равностойност на 4 477 401 евро. Ще се подкрепят подготвителни дейности и проекти за съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност; създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност

Ще се покриват разходи, свързани с разработването на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции; за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие; както и свързани с реализирането на промоционални и маркетингови кампании; с организирането на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и т. н.; разходи за публикации в медиите; за създаването и оперативната поддръжка на общи структури, създадени с цел изпълнение на проекта; за координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за превод, разходи за комуникация и др.). Разходи, свързани със срещи с потенциални партньори и с организирането на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта, а също разходи, свързани с разработването на проекта.

За подготвителна помощ ще се отпускат левовата равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешнотериториално сътрудничество и на 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество.

За изпълнение на проекти за сътрудничество ще се покриват разходи до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество и на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE