Пет са приоритетите по подмярка 16,1 за иновации в земеделието

До 26 август е срокът за обсъждане на насоките за кандидатстване по подмярка 16,1 за „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации ЕПИ“, които са качени на страницата на министерството на земеделието от ведомството. Заделеният бюджет е в размер на 39,116 млн. лева и ще се разпределя между земеделски производители, които заедно с представители на науката, консултанти и експерти ще създават оперативни групи за въвеждане на иновации в пряката им дейност.

Според даденото определение иновация означава разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място или външни връзки, която води до повишаване на икономическата, социалната или екологичната ефективност“.

Пет са основните приоритети за насърчаване на иновативните проекти.

1. Повишаване на производителността в стопанството и ефективно използване на ресурсите;

2. Нови продукти и услуги за разширяване на пазарните възможности за първичното селскостопанско производство;

3. Биоразнообразие, екосистеми услуги и функционалност на почвите и Натура 2000;

4. Производство на качествени и безопасни храни и здравословен начин на живот;

5. Ефективно и ефикасно управление на водите в селското стопанство и опазване от вредното въздействие на водите в земеделските земи.

Особеното е, че по подмярка 16,1 могат да кандидатстват само оперативни групи, в които задължително трябва да участва поне един регистриран земеделски стопанин и един представител на науката, регистрирани по законите за Селскостопанската академия и за Българската академия на науките. Другите допустими участници, които могат да се включват в тези групи са още: малки и средни предприятия в областта на преработката на храни; висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални акредитации по професионални направления  „Растениевъдство“, „Растителна защита“,  „Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“; неправителствени организации с предмет на дейност в областта на селското стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на опазване на околната среда или в областта на водите; консултантски организации в областта на селското стопанство или храните.

Изпълнението на одобрените иновативни проекти трябва да приключи най-късно три години от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 1-и септември 2023 г. Финансова помощ се предоставя за проекти, включващи дейности, които отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект, представен от една оперативна група в рамките на процедурата, възлиза на левовата равностойност на 450 000 евро в съответствие с одобреното пето изменение на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

По процедурата се подпомагат дейности за функциониране на оперативната група, в т.ч. дейности за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект и преки дейности за изпълнение на иновативния проект.

Максималният размер на допустимите разходи за дейностите в рамките на една календарна година не могат да надвишават 35 000 евро. Разходите за осъществяване на сътрудничество, в т.ч. за възнаграждения, наем на офис, командировки, канцеларски материали, ел. енергия, вода, ток, интернет и офис оборудване са под формата на стандартни разходи за единица продукция. Стандартните разходи са изготвени от екип на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) по утвърдена методика, която е неразделна част от одобреното пето изменение на ПРСР 2014-2020 г.

Преките дейности за изпълнение на иновативния проект включват преки неинвестиционни разходи, за които финансовата помощ възлиза на 100 % от размера на одобрените разходи и преки разходи, за които финансовата помощ е в размер на 60 % от одобрените разходи.

За да бъде одобрен иновативният проект, освен че трябва да бъде в петте приоритетни направления, той трябва да бъде изпълнен от оперативни групи, които имат капацитет за неговото изпълнение, които прилагат интерактивен подход и чиито резултати са приложими за  производството или преработка на земеделска продукция и чиито методи за разпространение ще достигнат  до широк кръг земеделски стопани.

По отношение на вида производство, в което ще се прилага иновацията, то тя ще обхваща производството, преработката и маркетинга на всички продукти, които са включени в Договора за функционирането на ЕС.

Тук попадат живи животни, месо и карантия, риба, ракообразни и мекотели, млечни продукти; яйца от птици; натурален пчелен мед, черва, мехури и стомаси на животни (освен риба), цели или части от тях, животински продукти, които не са посочени или включени другаде; зърнени продукти; продукти на мелничарската промишленост; малц; нишестени продукти; глутен; инулин; маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърнени храни, семена и плодове; индустриални и медицински растения; слама и фураж; пектин; мъртви животни, неподходящи за човешка консумация; живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; рязан цвят и цветарска продукция; зеленчукови, кореноплодни, грудкови и други растителни храни; месести и черупкови плодове; кори от цитрусови плодове и пъпеши; кафе, чай и подправки, без мате (тарифна позиция номер 09.03); сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици, нетопена мас от волове, овце или кози; лой включително „от първа ръка“; стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; мас, растително масло и лой; неемулгирано или смесено, или приготвено, мазнини и масло от риба и морски бозайници, рафинирано и нерафинирано, готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови, рафинирани или пречистени; животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, рафинирани или не, но без допълнителна преработка; маргарин; заместители на сланина и други приготвени мазнини за ядене; остатъчни продукти, получени от обработката на мазнини или на животински или растителен восък; изделия от месо, риба, ракообразни и мекотели; гроздова мъст в процес на ферментация или в процес на задържане на ферментацията по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол; вино от прясно грозде; гроздова мъст, чиято ферментация е в процес на задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст), други ферментирали напитки, например сайдер, сок от круши и медовина; етилов алкохол с непроменени или променени свойства, с каквато и да е сила, получен от селскостопански продукти, посочени в приложение I, с изключение на ракии, ликьори и други спиртни напитки и сложни алкохолни субстанции (познати като „концентрати“) за производство на напитки; хранителен оцет и заместители на оцет; остатъци и отпадъчни продукти на хранително вкусовата промишленост; фуражни смеси; непреработен тютюн, отпадъци от тютюн.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE