Ново рязане на парите за биоземеделие

С по 2 евро на хектар ще бъдат намалени плащанията за биофермерите, получаващи компенсаторни плащания от селската програма при отглеждането на полски култури, включително и фуражни. Корекцията е чисто техническа и е свързана с намалени плащания при конвенционалното производство на култури, което автоматично рефлектира върху съкращения на парите и при биопроизводството. Информацията е изнесена на предпоследното заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, като намалението е отразено в секция „Приложими суми и проценти на предоставената подкрепа в двете подмерки на мярка 11 „Преминаване към биологично производство и плащанията за поддържане на биологичното производство”.

На въпрос от страна на Албена Симеонова от Асоциация Биопродукти за причините за поредното орязване, е даден следният отговор.

„Причината е в настъпило изменение в европейските директиви, касаещи прилагането на зелените плащания от 1 януари 2018 г., пояснява Божидар Иванов от Института по аграрна икономика. От тази дата отпада необходимостта за използването на препарати за растителна защита при всички площи и най-вече касаещи екологично насочените площи. Вследствие на настъпването на тези промени при екологично насочените площи се налага преизчисляването на всичките дейности, които са в споменатите мерки 10, 11 и 12. Специално при биологичното земеделие изчисляването на ставките при полските култури е правено на основата на сравняването на конвенционалното с биологично производство и тъй като при конвенционалното производство отпада необходимостта от покриването на разходите за използването на препарати за растителни защити, които са в размер на тази стойност, с която са намалени, се стига до тези нови изчисления. Винаги принципът е бил използването на методологията, която е приета в самото начало на прилагането на програмата и са преглеждани  всичките ставки така, че да се приспадне риска от двойно финансиране.

Мониторинговият комитет е обсъдил и промени в размера на подпомагане и на друга част от дейностите по три от мерките на ПРСР – превръщане на обработваеми земи, които са местообитания на царски орел и египетски лешояд, в пасища; част от направленията „поддържане на местообитанията на защитените видове”; превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи и дейността по създаване и поддържане на буферни ивици и част от направление „контрол на почвената ерозия”, като изменения в подпомагането се налагат и за групата на полските култури от направление „опазване на застрашени от изчезване на местни сортове, важни за селското стопанство”.

Измененията в нивата на подпомагане се прилагат за заявените площи след 1 януари 2018 г., като новият размер на подпомагането е отразен съответно в секциите „приложими суми и проценти на предоставената подкрепа”, а за дейността „превръщане на обработваеми земи, които са местообитания на царски орел и египетски лешояд” приложимата ставка от 1 януари 2018 г. е 247 евро на база експертните изчисления. За дейността „превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи” преразглеждането води до ставка от 266 евро на ха. За  „Създаване и поддържане на буферни ивици” подпомагането от 1 януари 2018 г. е 36 евро на ха; за групата на полските култури от направление „опазване на защитени от изчезване местни сортове” – 221,39 евро на ха.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE