Мониторингов комитет: Прехвърлят се нови 163 милиона лева по различни мерки на ПРСР

В последния ден на ноември браншовите организации в земеделието ще присъстват на заседание на Тематичната работна група по Националния стратегически план за развитие на земеделието, което заради карантината ще се проведе дистанционно. Успоредно с това до днес браншовите организации трябва да представят и предложенията си по предстоящото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, които им бяха предоставени на 23 ноември. Това заседание вероятно ще бъде последно за този програмен период и на него земеделците трябва да решат как ще бъдат прехвърлени неизползваните бюджети по прилаганите мерки.

Става въпрос за 81 783 651 евро публични средства (или 163 млн. лв.), от които бюджетът от европейския фонд е 69 516 103 евро.

След анализа, направен от министерството на земеделието, се вижда, че в подмярка 4.1 за „Инвестиции в земеделски стопанства“ първи ноември 2020 г. има недостиг от над 7 млн. евро публични средства за финансиране на всички проектни предложения, постъпили в рамките на последния обявен прием, насочен към сектор „Животновъдство“. Не е ясно дали парите от тази подмярка ще бъдат взети от подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, където има неусвоен бюджет. Към първи ноември 2020 г. в резултат на анекси и анулиране на договори е наличен остатък за прехвърляне към други подмерки в размер на 11,5 млн. евро публични средства;

При мярка 5 “Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития,и въвеждане на подходящи превантивни мерки”  отното към първи ноември 2020 г. след проведените към момента приеми по двете подмерки на мярката са постъпили общо заявления в размер на 14 млн. евро публични средства. Общият бюджет на мярката е в размер на 31,5 млн. евро, като наличният остатък е в размер на над 17 млн. евро.

Предложението на министерството е да се открие втори прием по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия“ с бюджет от 13 млн. евро, като останалите 4 млн. евро публични средства се предвижда да се прехвърлят за финансиране на вече отворени приеми от други мерки на ПРСР 2014-2020.

COVID мерките с първия бюджет

По подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – към 1 ноември 2020 г. 68 млн. евро от индикативния бюджет на подмярката е ангажиран в приеми, като неизползвани към момента са 9,8 млн. евро, заедно с които е наличен  остатък за прехвърляне към други мерки/подмерки в размер на над 29 млн. евро публични средства;

При една от горските подмерки 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ наличният остатък е в размер на 6.6 млн. евро публични средства.

Недостиг от 20,8 млн. евро обаче има по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, които ще бъдат прехвърлени засего от неизвестно кои мерки.

Към първи ноември неизползвани средства от 7,6 млн. евро има и по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“.

Недостиг обаче има по още една горска подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Свръхинтересът е голям, затова и там допустими проекти за 3,4 млн. евро чакат средства от други мерки.

Остатък от 5,6 млн. евро се отчита по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.

По подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ целият разполагаем индикативен бюджет е ангажиран в приеми и се отчита недостиг на одобрените проекти в размер на 500 хиляди евро, или 1 милион лева.

По мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ – за последните три кампании общо разплатените средства по мярката са в размер на 6,7 млн. евро, при наличен бюджет 35,8 млн. евро публични средства. Към първи ноември 2020 г. е наличен остатък за прехвърляне към други мерки/подмерки в размер на 19.1 млн. евро публични средства (след ангажиране на 8 млн. евро публични средства за кампании 2020 и 2021).

Ето и предложенията на министерството как да разпредели отстатъчния ресурс между мерките.

При подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където ще бъдат прехвърлени над 7 млн. евро. В периода от 3 юли до 30 септември 2020 г. при целевия прием на проектни предложения по подмярката във фонда са постъпили 647 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 75,5 млн. евро. Бюджетът на приема беше определен в размер на 30 млн. евро. Към 1.11.2020 г. целият разполагаем индикативен бюджет на подмярката е ангажиран в приеми, като е наличен недостиг от над 7 млн. евро публични средства. Отчитайки високият интерес от страна на земеделските стопани за инвестиции в животновъдните ферми, министерството предлага към подмярка 4.1 да бъде насочен финансов ресурс в размер на над 7 млн. евро, с който да бъде увеличен бюджета по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008, като се взимат предвид всички подадени проектни предложения по процедурата. По този начин ще се предостави възможност за подкрепа на по-голям брой животновъдни ферми в страната, които се нуждаят от модернизация. Помощта ще бъде насочена към вече подадени проектни предложения, което значително ще скъси времето за получаване на финансовата помощ, без да се посочи откъде точно ще се прехвърлят тези средства.

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – прехвърляне към индикативният бюджет на подмярката на средства в размер на 8 млн. евро публични средства. В рамките на проведения в периода 08.03 – 09.07.2018 г. прием на проектни предложения за инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите, към тях постъпиха 153 проектни предложения. Общата сума на заявената безвъзмездна финансова помощ на подадените проектни предложения е в размер на 89 млн. евро. Бюджетът на приема беше определен в размер на 50 млн. евро.

След взетото решение на Тринадесетото заседание на Комитета по наблюдение, със Заповед № РД 09-249 от 06.03.2020 г.  на заместник-министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Заповед № РД 09-206 от 06.03.2018 г. УО на ПРСР увеличи общият размер на безвъзмездната финансова помощ с цел обработка на проектните предложения, получили до 29 точки включително. След разглеждане на проектните предложения и одобряване на допустимите за финансово подпомагане разходи на одобрените проекти е наличен остатъчен бюджет, достатъчен за одобрение на проектните предложения, получили на предварителна оценка 27 т. и за част от проектите с 25 точки. За одобрение на всички проектни предложения с 21 т. включително, освен наличния остатък, ще са необходими още 8 млн. евро.

С цел максимално изпълнение на заложените цели по подмярката, свързани със създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда в селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието, УО на ПРСР предлага средства в размер на 8 млн. евро да бъдат прехвърлени към бюджета на подмярка 7.2. По този начин ще се осигури възможност за одобрение на всички проектни предложения, получили минималния брой точки по критериите за оценка и отговарящи на изискванията за допустимост.

Подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“ – прехвърляне към индикативния бюджет на подмярката на средства в размер на 42 млн. евро публични средства.

След осмото изменение на ПРСР през месец юли-август 2020 г. при изтеглянето на средствата от подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“ за прехвърляне към спешната мярка за намаляване последиците от пандемията (Мярка 21) министерството предвижда със сегашното изменение да възстанови средствата в мярката, и в най-кратък срок да обяви прием на заявления по нея.

До края на 2020 г. се очаква всички задължителни нормативни процедури за стартиране на подмярка 7.3 да бъдат изпълнени, мярката да бъде капитализирана с част от остатъчните средства, с което да се подсигури стартирането на прием по подмярка 7.3 и изпълнението на съответните цели на Програмата до края на 2020 календарна година, или в самото начало на 2021 г.

Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ – прехвърляне към индикативния бюджет на подмярката на средства в размер на 20.8 млн. евро публични средства. В рамките на проведения в периода 22.06 – 23.09.2020 г. прием на проектни предложения по подмярката постъпиха 133 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 38,9 млн. евро. Бюджетът на приема беше определен в размер на 14,5 млн. евро.

С цел максимално изпълнение на заложените цели, свързани със запазване на духовния и културен живот на населението в селските райони и запазване на богатото културно наследство, което се съхранява в различни обекти с религиозно значение, УО на ПРСР предлага средства в размер на 20,8 млн. евро да бъдат прехвърлени към бюджета на подмярка 7.6. По този начин ще се осигури възможност за одобрение на всички проектни предложения, получили минималния брой точки по критериите за оценка и отговарящи на изискванията за допустимост.

Подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ – прехвърляне към индикативния бюджет на подмярката на средства в размер на 3,4 млн. евро публични средства. В рамките на проведения в периода 12.07 – 15.10.2018 г. прием на проектни предложения по подмярката постъпиха 37 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 26.2 млн. евро. Бюджетът на приема беше определен в размер на 17.1 млн. евро.

Затова министерството предлага 3,4 млн. евро да бъдат прехвърлени към бюджета на подмярка 8.3. По този начин ще се осигури възможност за одобрение на по-голям брой проектни предложения, получили минимум 31 точки по критериите за оценка и отговарящи на изискванията за допустимост.

Подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ – прехвърляне към индикативният бюджет на подмярката на средства в размер на 500 хиляди евро публични средства. С цел максимално изпълнение на заложените цели, свързани с  устойчивото управление на горите чрез извършването на сечи с цел подобряване състоянието на горите и запазване на генетичните ресурси УО на ПРСР предлага средства в размер на 500 евро да бъдат прехвърлени към бюджета на подмярка 8.6. По този начин ще се осигури възможност за одобрение на по-голям брой проектни предложения, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, и отговарящи на изискванията за допустимост.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE