Как се усвояват субсидиите по мерките от ПРСР?

Усвояването на европейската финансова помощ по някои мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. е слабо, а при някои от тях е нула.
Закъснява очертаването на площите за Кампания 2019
Това стана ясно от отчет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за изпълнението на ПРСР до 31 март тази година. Данните са групирани в две части. Първата група обхваща мерките, които не са базирани на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Това са мерките 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20 и Техническата подпрограма по ПРСР.
Във втората група са мерките, базирани на ИСАК. Това са мерките 10, 11, 12, 13 и 14.
В първата група нулево изпълнение има по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“, както и по мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“. По първата мярка са определени близо 23 млн. евро от ЕС, а по втората – 3,6 млн. евро, но няма отпуснати средства.
Подобна е ситуацията по други пет мерки. Това са мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“, мярка 16 „Сътрудничество“, мярка 17 „Управление на риска“, мярка 20 „Техническа помощ“ и Тематичната подпрограма по ПРСР.
По мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ е определен бюджет от европейски средства около 613 млн. евро. По мярката са подадени 7 478 заявления, но са сключени едва 1 736 договора на обща стойност 574 млн. евро – в това число 454 млн. евро от ЕС. Договорените средства са 74% от определения бюджет, но общо изплатените суми са значително по-малко – 204 млн. евро или 28% от бюджета.
Друга мярка, която предизвика значителен интерес сред земеделските стопани, е мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“. Определените за нея европейски средства са близо 178 млн. евро. За финансова подкрепа по тази мярка са кандидатствали 8 316 стопанства, а договори са сключени с 3 254 стопанства.
Договорените по тази мярка суми по отворените досега приеми са 61,860 млн. евро или 95% от средствата по отворените приеми, но 30% от общия бюджет по мярката. Изплатените суми са около 47 млн. евро – европейски пари и национално финансиране.
Общо по ПРСР от групата мерки, които не са базирани на ИСАК, е определен бюджет от ЕС в размер на 1,726 млрд. евро. По отворените досега приеми са подадени 17 863 заявления, като една трета от кандидатите са успели да сключат договори – 5 508 стопани.
Бюджетът от ЕС по отворените приеми в тази група е 1,054 млрд. евро. От тях са договорени 896 млн. евро, а реално са изплатени 323 млн. евро – 19% от европейския бюджет по мерките. Заедно с националното финансиране договорените средства достигат 1,093 млрд. евро, а изплатените – 378 млн. евро.
Значително по-високо е усвояването на средствата във втората група от мерки по ПРСР, които са базирани на ИСАК. Това са мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“, мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите, Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, и мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.
Европейският бюджет, определен общо за мерките от тази група, е близо 641 млн. евро. До края на март тази година разплатените заявления и поетите ангажименти са на стойност около 427 млн. евро. Сумата представлява 67% от общия евробюджет по тези мерки. Като се отчете и националното финансиране, изплатените средства достигат 454 млн. евро, а усвояването по мерките е общо 53%.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE