Всяка година Европа гласува бюджетен таван на плащанията, отпускани към фермерите. В края на изминалия месец в Брюксел се проведе съвместно заседание на Комитета по директни плащания и Комитета за развитие на селските райони.

В рамките на заседанието беше обсъден проект за Регламент за изпълнение на Комисията за установяване на бюджетни тавани за 2019 г., приложими към определени схеми за директна подкрепа. По отношение на Схемите за доброволна обвързана подкрепа, предложението за Регламент определя за България сума в размер на 119 444 000 евро. По Схемата за единно плащане на площ с Регламента за България се определя сума в размер на 378 884 000 евро, а за Схемата за преразпределително плащане – средства в размер на 55 900 000 евро. За плащанията за селскостопански практики, които са от полза за климата и околната среда, за страната ни е определена сума от 238 888 000 евро. По Схемата за млади земеделски стопани средствата са в размер на 3 176 000 евро.

Средствата за Схемите за доброволна обвързана подкрепа са в рамките на максимално допустимия по Регламент 1307/2013 процент 15 %.

Проектът на Регламент за установяване на бюджетни тавани за 2019 г. беше подкрепен от България и получи единодушно одобрение от държавите членки на ЕС.

Източник: agri.bg