Указанията за отпускане на държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” вече са публикувани на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). В очакване сме Европейската комисия (ЕК) да нотифицира схемата, казаха преди време от ресорното министерство.

До дни: Нотифицират държавна помощ за мобилни мандри и кланици

Общият бюджет е в размер на 2,5 млн. лв., като всяка година той ще се определя от ДФЗ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване.

Държавата покрива до 50% от допустимите разходи, но не повече от 90 хил. лв. Проектът трябва да включва изграждане на кланичен пункт и закупуване на оборудване. Средства се отпускат и при приспособяване на съществуваща сграда в кланица, както и за закупуване на мобилен кланичен пункт.

Стопаните, които искат да кандидатстват, трябва да са регистрирани по Наредба 3 най-малко три години назад и още 4 години след това. Те трябва да се занимават с отглеждането на едри и/или преживни животни. За организации или групи от производители това изискване важи за всички техни членове.

Собствениците или наемателите на животновъдни ферми трябва да притежават регистрации по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.Бившият министър Румен Порожанов: „Кланицата ще бъде по-скъпа от минимандрата и не всеки има икономически смисъл да я прави, затова е по-добре тази помощ да отива най-вече за организации на производители.“

Кандидатите трябва да отговарят на дефиницията за малки или средни предприятия по чл. 2(2) от Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014. Това са предприятия с по-малко от 250 души, а годишният им оборот да не надхвърля 50 млн. евро.

Заинтересованите за тази държавна помощ предприятия не трябва да са в затруднено положение по чл. 2(14) от Регламент (ЕС) 702/2014.

Едноличните търговци и юридически лица не трябва да са обявени в несъстоятелност, в ликвидация или да имат публични задължения към държавния бюджет.

Помощта се прилага от датата, в която се получи разписка от Европейската комисия (ЕК) до 31 декември 2020 г.

Кандидатите могат да подават заявления до един месец, преди да изтече срокът за прилагане на схемата.

Източник: agri.bg