Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 18,7 млн. лева на над 30 хил. земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания за Кампания 2018, при които е налице ставка на корекция (механизъм за финансова дисциплина) съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 1307/2013.

В България, съгласно същият европейски регламент, е въведен механизъм за финансова дисциплина. При него всички суми по схемите на директни плащания се намаляват с определен процент, ако субсидията надвишава левовата равностойност от 2 000 евро за конкретна кампания. Удържаните средства са предназначени за попълване на резерв за кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансовата дисциплина е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР).

Разплащателна агенция наложи ставка на корекция в размер на 1.388149 % за Кампания 2017 г. върху оторизираните суми на кандидатите по схемите на директните плащания, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 1236/2017 на Комисията. Съгласно друг Регламент за изпълнение (ЕС) 1848/2018 на Комисията, поради неизползване на натрупания кризисен резерв от 2017 г., за всяка държава членка е определен сума за възстановяване. За България върнатите средства по механизма за финансова дисциплина възлизат на 9,587 млн. евро.

Ето какво гласи чл. 8 от Регламент (ЕС) 1308/2013:

1.   Ставката на корекцията, определена в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се прилага само за директни плащания, надвишаващи 2 000 EUR, които се отпускат на земеделски стопани през съответната календарна година.

2.   Вследствие на предвиденото в член 16 постепенно въвеждане на директните плащания, параграф 1 от настоящия член се прилага за България и Румъния от 1 януари 2016 г.

Вследствие на предвиденото в член 17 постепенно въвеждане на директните плащания, параграф 1 от настоящия член се прилага за Хърватия от 1 януари 2022 г.

3.   С цел да се гарантира правилното прилагане на корекциите на директните плащания във връзка с финансовата дисциплина, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за определяне на правилата за изчисляване на намаленията, които да се прилагат от държавите членки към земеделските стопани съгласно параграф 1 от настоящия член.

4.   В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат ставката на корекцията, посочена в параграф 1, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.

Източник: agri.bg