Аграрното министерство обяви проект на Индикативна годишна работна програма за мерките, които ще бъдат отворени за подпомагане на фермерите, по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2020 г.

Новият график предвижда догодина да бъдат отворени приеми по три от най-популярните сред земеделските производители инвестиционни мерки.

Намеренията на министерството са подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ да започне прием на нови проект още през януари 2020 г., като срокът ще бъде до март. Очакваният бюджет е 6 млн. евро, като едно стопанство може да получи до 15 хил. евро.

Помощта е насочена целево към малките животновъди – физически лица, еднолични търговци и ЕООД, които отглеждат свине, овце, кози, птици.

Целево за животновъдите е предназначен и предстоящият прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Тя ще бъде отворена през март с възможности за за кандидатстване и през април. Бюджетът по тази подмярка не е уточнен.

Министерството обяснява, че разполагаемият бюджет ще бъде определен въз основа на шестото предложение за изменение на ПРСР за периода 2014-2020 г. То предвижда преразпределяне на средства между отделните мерки.

Парите ще се отпускат за модернизиране на физическите активи на животновъдните ферми. Сумата, която едно стопанство ще може да получи по тази подмярка, достига 1 млн. евро.

Проектът за Индикативна програма предвижда през април 2020 г. да бъде отворена и подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

От нея ще може да се възползват както животновъди, така и растениевъди.

Бюджетът по подмярка 4.1.2 е 5 млн. евро, а максималната помощ за едно стопанство ще бъде 25 хил. евро. С тях ще може да се изгражда или да се придобива недвижимо имущество, а също и да се купуват машини, съоръжения и оборудване. Очаква се приемът да продължи до юни 2020 г.

От министерството уточниха, че графикът не отразява предстоящите приеми на заявления за подпомагане на биопроизводителите по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“.

Отсъства и мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други спецаифични ограничения“.

Причината е, че приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Също по нормативни причини в проекта на Индикативната програма не е включена и мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

Източник: agri.bg