Ясни са глобите при нарушение на Кодекса за поземлените отношения

Проектът на Кодекса за поземлените отношения предлага, както общите, така и специфични наказания и глоби, при не изпълняване на някое от задълженията, произтичащи от него.
Актовете за установено нарушение се съставят от длъжностни лица, определени от ръководителите на ведомствата. Наказателните постановления се издават от овластени от министъра на земеделието и храните длъжностни лица.
Наказанията са разделени в различни групи в зависимост от характера на провинението. Стойността на глобите е различна в зависимост от тежестта на нарушението.
Общи наказания
Чл.1. Който не изпълни задължение, произтичащо от този кодекс, за което няма специален състав на нарушение, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
– В случай че нарушителят по предходната алинея е юридическо лице, наказанието е имуществена санкция в размер от 400 до 4 000 лв.
– В случай че нарушителят е длъжностно лице наказанието по предходната алинея е от 300 до 3000 лв.
Неиздаване на удостоверение
Чл.2. Длъжностно лице, упражняващо правомощия по този кодекс, което не издаде в срок или очевидно неоснователно откаже издаването на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, се наказва с глоба от 300 до 600 лв. При повторно нарушение наказанието е от 600 до 1200 лв.
Неприемане на декларация
Чл.3. Длъжностно лице, което в рамките на служебните си задължения по този кодекс откаже да приеме писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за които специален закон не предвижда доказване по определен начин или с определени средства или с която се установяват факти и обстоятелства, за които специален закон предвижда доказване с официален документ, но такъв не е издаден на заинтересованото лице в определения за това срок, освен ако нормативен акт предвижда друго за определени видове документи, се наказва с глоба от 250 до 500 лв. При повторно нарушение наказанието е от 1000 до 2000 лв.
Необявяване на земеделски земи за изкупуване на държавата
Чл.4. Лице, което не е заявило в Министерството на земеделието и храните  притежавана земеделска земя, подлежаща на изкупуване от държавата в предвидените в този кодекс случаи, се наказва с глоба от 5 000 до 10 000 лева.
– На юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.
Използване на земеделски земи в нарушение на кодекса
Чл.5. Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв. физическо лице, което:
1. извършва дейност, водеща до увреждане, замърсяване и разрушаване на земеделска земя;
2. използва земеделска земя за неземеделски нужди без разрешение за промяна на предназначението й;
3. заема земя без трасиране на границите й или в отклонение на определените граници;
4. унищожава хумусния пласт;
5. започне изграждането на обект върху по-голяма площ от разрешената му или го измести върху земя от по-висока категория;
6. не освободи в срок предоставената за временно ползване земеделска земя или не я върне в първоначалния й вид;
– При повторно нарушение наказанието е глоба от 1000 до 10 000 лв.
– На юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 20 000 лв.
Ползване на земеделски земи без правно основание
Чл.6. Лице, което без правно основание ползва земеделски имот се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.
Повреждане на земеделски земи
Чл.7. Наказват се с глоба от 1500 до 6000 лв. ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци, както и лицето, извършило изгарянето.
– При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12 000 лв.
Повреждане на означение на земеделски имот
Чл.8. Лице, което унищожи, повреди, извади или премести траен знак за означаване на границите на земеделски имоти, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.
– Лице, което унищожи или повреди полски път, трасиран по план за земеразделяне, или попречи на неговото прокарване по плана за се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
– Когато нарушението е извършено по нареждане от служител на юридическо лице, на неговия ръководител се налага глоба от 1000 до 2000 лв., а на юридическото лице се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
Създаване на опасност от повреждане на земеделски земи
Чл.9. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева лице, което пали огън или  извърши огневи работи в пасища, мери и ливади.
– Наказва се с глоба от 500 до 2 500 лева ползвателят на пасища, мери и ливади, който не уведоми писмено областна дирекция „Земеделие”, с копие до Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” за почистването им, в периода, определен като пожароопасен за съответната област.
– При повторно нарушение наказанието е от  1 000 до 10 000 лв.
Неподдържане на съоръжения
Чл.10. Наказва се с глоба от 250 до 2000 лв. лице, което не поддържа противоерозионно или друго съоръжение за опазване на земята.
– Наказва се с глоба, равна на удвоената стойност на съоръжението, лице, което унищожи или повреди противоерозионно или друго съоръжение за опазване на земята.
– При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1500 лв., а по ал. 2 – четворният размер на стойността на съоръжението.
Незаявяване на обстоятелства подлежащи на вписване
Чл.11. Който пропусне да уведоми Общинската служба по „Земеделие“ за промяна във вписаните обстоятелства се наказва с глоба от 250 до 1000 лева, а юридическите лица с имуществена санкция от 500 до 2000 лева.
– Който не заяви подлежащо на вписване обстоятелство се наказва с глоба от 500 до 2 000 лева, а юридическите лица с имуществена санкция от 1000 до 4000 лева.
Нарушаване на хидромелиоративните дейности на сдруженията по напояване
Чл.12. На сдружение за напояване, което сключи сделка или извършва дейности извън посочените в чл. 40, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лв.
Неправомерно разпореждане с имущество
Чл.13. На сдружение за напояване,  което наруши забраната по чл. 62 се налага имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лв.
Бездействие на ликвидатор
Чл.14. Ликвидатор, който не изпълнява задълженията си, описани в този кодекс, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
– При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба по 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението, освен ако това се дължи на обективна невъзможност.
Нарушения по прекратяването на сдружение за напояване
Чл.15. На сдружение за напояване, което препятства изпълнението на задълженията на министъра на земеделието и храните по прекратяването му или не изпълни определените технически правила и норми, описани в този кодекс, както и ако не изпълни разпореждане на министъра на земеделието и храните, издадено във връзка с осъществен правен, финансов или технически надзор, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.
Нарушаване на правото на ползване на обектите на хидромелиоративната инфраструктура
Чл.16. На сдружение за напояване, което нарушава реда за ползване на обекти от хидромелиоративната инфраструктура, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
Нарушения на длъжностни лица по опазване на земеделските земи
Чл.17. Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв. длъжностно лице, което:
1. издаде заповед за одобряване на подробен устройствен план или парцеларен план върху земеделска земя, без да има решение за утвърдена площадка (трасе) за проектиране на обект, постановено от комисиите по чл. 2;
2. разреши започване на строителството върху земеделска земя, чието предназначение не е променено по реда на закона;
3. трасира границите на земя за строителство без необходимите за това решения и документи;
4. не уведоми общинската администрация за извършената промяна в предвидените в закона случаи;
– При повторно нарушение наказанието е глоба от 1000 до 10 000 лв.
Неизпълнение на задължения по контрол
Чл.18. Наказва се с глоба от 5000 до 10000 лв. кмет на община, съответно директор на областна дирекция „Земеделие“, който не разпореди извършване на проверки през съответната календарна година, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., както и кмет на община, съответно директор на областна дирекция „Земеделие“, който не прекрати или измени договор за аренда при условията при условията на този кодекс в едномесечен срок от завършване на проверката.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE