Фермери ще могат доброволно да прекратяват поетите ангажименти по мярка 10

Поетите ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ ще се прекратяват по желание на земеделските стопани. Освен това, при настъпили форсмажорни обстоятелства, в резултат на които бъде намален броя на животните с ангажимент по мярката, наличният брой животни ще продължи с изпълнението на ангажимента си. Това гласят част от промените, заложени в Проекта на Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020, публикувани за обществено обсъждане до 19 февруари 2017 г.
Главно обаче предложения за промени в наредбата са свързани и произтичат от въвеждането на ново направление по мярката „Подсигуряване на разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване”. По направлението ще се подпомагат земеделски стопани, които поемат ангажимент за преместване и разполагане на пчелни семейства в територии, важни за биоразнообразието на страната. Дейността по направлението ще се изпълнява, чрез подвижно пчеларство като временните пчелини трябва да се разполагат в  зони Натура 2000, райони с природни или други ограничения и земи с висока природна стойност (ВПС).
С проекта на наредбата се уреждат изискванията към пчеларите за подвижно пчеларство:
– пчеларите трябва да осигурят сезонно преместване и разполагане на поне 25 пчелни семейства на минимум 2 местоположения, намиращи се на разстояние от 3 км. по въздух от постоянния пчелин и поне 500 м. по въздух едно от друго в периода 15 март – 15 септември;
– пчеларите трябва да осигурят минимален непрекъснат период на престой от 3 седмици за всяко местоположение в годината на подпомагане на не повече от 50 броя, подпомагани пчелни семейства;
– пчеларите трябва да запазят поне 80 % от броя на подпомаганите пчелни семейства.
Предлагат се промени по направление „Контрол на почвената ерозия“. За дейността превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, за получаване на компесанторно плащане след първата година, е уточнен начина на поддържане на площите след първата година, както и ограниченията по отношение на разораването. През 2017 година кандидатите, изпълняващи тази дейност, ще бъдат в третата година от ангажимента си.
Благодарение на действащите в момента разпоредби се дава възможност на земеделските стопани след изтичане на 5-годишния ангажимент да го удължават ежегодно при спазване на изискванията на наредбата.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE