Тютюнопроизводители подават заявления за количества изкупен тютюн до 31 март

Тютюнопроизводителите трябва да подадат заявление за количествата изкупен тютюн в срок до 31 март на всяка календарна година. Това става ясно от новата Наредба за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн.
В наредбата пише още, че по изключение срокът от 31 март може да бъде удължен с два месеца, при разписана заповед от министъра на земеделието и храните. Заявленията за количествата изкупен тютюн се подават в общинските служби по земеделие по местоположение на тютюневите площи.
Към заявлението тютюнопроизводителите представят:
1. копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;
2. документ, удостоверяващ правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка;
3. информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка, чрез посочване на идентификационен номер на имота или част от него, и площта на земеделската земя, върху която се отглежда тютюн (не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната година);
4. копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година.
Тютюнопроизводител, вписан в регистъра, може в срок до 7 дни от вписването да поиска промяна на вписаните обстоятелства за отстраняване на допуснати грешки, като предостави документи, доказващи промяната на обстоятелствата, в срок до три работни дни от настъпването й.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE