С два месеца закъснение е готов наръчникът за кандидатстване по агроекологичните мерки

С два месеца закъснение министерството на земеделието пусна електронния наръчник за кандидатстване по четири от агроекологичните мерки на новата селска програма. Вместо през февурари нормативните правила и процедури бяха качени на интернет страницата на ведомството в края на миналата седмица. Фермерите вече не се учудват, защото това е практика от последните години. Целта е стопаните да нямат време да се ориентират в изключенията, в резултат на което се допускат повече грешки при кандидатстването и хората лесно отпадат при проверките.

Новите инструкции се отнасят за мерките 10 „Агроекология и климат”, 11 „Биологично земеделие”, 12 „Плащания в Натура” и 13 „Плащания за райони с природни и други специфични ограничения”. В съкратен вид пускаме изискванията по първата мярка.

При мярка 10 субсидии се отпускат в седем направления, едно от които е „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС).

По нея помощта се изплаща за физически блокове, попадащи в специализирания слой на земи с висока природна стойност /ВПС/.

Допустими за подпомагане за земеделските парцели, попадащи във физически блокове, които имат географско пресичане със специализиран слой с ВПС, с повече от 100 кв. м. Дейностите могат да се прилагат на територията на целия физически блок.

Бенефициентите, чиито земи попадат в слой ВПС, могат да ги заявяват за участие по направлението.

Допустими за подпомагане са за земеделски парцели, които попадат във физически блокове с начин на трайно ползване „Пасища, мери и ливади“, в това число „Естествени пасища и ливади“, „Горски ливади и пасища“ и „Смесено земеползване“, които имат географско пресичане със специализиран слой с ВПС, с повече от 100 кв. м.

Регистрирането на земеделските площи се извършва чрез географски информационни средства, като бенефициентът посочва границите на всеки използван от него през текущата стопанска година парцел.

При регистрирането на земеделските площи, кандидатът получава от Областнато служба „Земеделие“ (ОСЗ) визуализирани на екран географски данни в цифров вид в рамките на Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане (СРКЗП) за заявените от него площи наложени върху слой „Земи с висока приоритетна стойност“. Системата извършва автоматизирани проверки за правилно заявяване по направлението, което се предоставя на бенефициента.

Агроекологичните дейности по направлението се прилагат за период от пет последователни години върху една и съща площ. За периода на ангажимента, бенефициента е длъжен да спазва 90 % географското припокриване на първоначално одобрените площи по направлението.

Бенефициентите, трябва да притежават правно основание съгласно чл. 2а от Наредба № 5 от 2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за заявените земеделски парцели към 31 май на годината през която се подава заявление за подпомагане.

Условия на допустимост:

 Земеделските стопани кандидатстващи по направлението, е необходимо да са регистрирани в ИСАК и да обработват постоянно затревени площи с ВПС.

Важно е да се отбележи, че от обхвата на направлението се изключват постоянно затревените площи в зоните на НАТУРА 2000 с влезли в сила заповеди за тяхното обявяване, Националните паркове и резервати.

 Минималната площ за участие по направлението е 0,5 ха.

 Бенефициенти по направлението могат да бъдат земеделски стопани – физически и юридически лица, както и еднолични търговци

 Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020, с минимална продължителност 3 дни или да докажат наличие опит.

Бенефициентите не могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“, при няколко важни условия.

• С един и същи земеделски парцел и/или жовиотни по мярка 11 „Биологично земеделие“, с изключение на направление „Контрол на почвената ерозия“ и/или животните по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ или

• С едни и същи земеделски парцел и/или жовиотни по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, с изключение на земеделски парцели, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014-2020 г. и по направление „Биологично растениевъдство“ от мярка 214“Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013г.

Бенефициентите по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ НЕ МОГАТ да кандидатстват за подпомагане върху един и същи парцел за затревени площи по мярка „Биологично земеделие“.

Финансова помощ за направлението не се предоставя или се намалява, когато:

 Кандидатът за подпомагане стопанисва земеделска площ с размери по-малки от 0,5 ха., при минимален размер на парцела 0,1 ха.;

 При административни проверки или проверки на място са установени по-малко от минималния изискван брой животни или животински единици;

 Земеделските стопани и/или упълномощени техни представители възпрепятстват извършването на проверката на място;

 За една и съща площ са подадени две или повече заявления за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;

 Земеделските стопани в заявлението за подпомагане/плащане за прилагането на агроекологични дейности по направлението са заявили, че ще поддържат част от затревените площи чрез паша и друга част чрез косене и в заявлението за подпомагане/плащане не са декларирали животни – за площите с паша не се отпуска финансова помощ;

 Земеделските стопани са отбелязали грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявлението;

 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, поиска допълнителна информация и такава не бъде предоставен в срок от 15 работни дни;

Останалите 6 направления от мярка 10 са „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“, „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми с орнитологично значение“,“Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“.

Второто направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ не се прилага за земи, попадащи в обхвата на националните паркове и резервати.

Агроекологичните дейности по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ могат да не се прилагат върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичният ангажимент. Одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по направлението може да бъде намалена с не повече от 10 % спрямо площта, за която има поет агроекологичен ангажимент.

Минималната площ за участие по направлението е 0,3 ха;

Бенефициенти по направлението могат да бъдат земеделски стопани – физически и юридически лица, както и еднолични търговци;

Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020, с минимална продължителност 3 дни или да докажат наличие опит.

Бенефициентите кандидатстващи по направлението, е необходимо да са регистрирани в ИСАК и да изпълняват дейностите по направлението в обработваемите земеделски земи с висока природна стойност.

За да се отпусне финансиране, е необходимо върху площите да се извършват следните дейности.

 Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на зимуващите видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи;

 Засяване и отглеждане на минимум 50 % есенни зърнено-житни култури и минимум 30 % царевица от заявената по дейността площ в местообитанията на червеногушата гъска;

 Земеделските стопани поемат ангажимента да не прибират реколтата от зърнено-житни култури преди 31 юли в площи с местообитания на ливадния блатар.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ – евро/ха:

 За засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на зимуващите видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи – 81,59 евро/ха;

 За засяване и отглеждане на есенни зърнено- житни култури в местообитанията на червеногушата гъска– 103,68 евро/ха;

 За прибирането на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар – 109,93 евро/ха.

Със съкращения публикуваме изискванията и за направленията пасторализъм и опазване на ценни породи и сортове.

Пасторализмът се прилага на територията на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ в Република България за паша в летните месеци.

Бенефициентите, трябва да притежават правно основание, а именно разрешително за паша издадено от Дирекциите на националните паркове, за заявените площи към 31 май на годината през която се подава заявление за подпомагане.

Подпомагането се предоставя под формата на годишно плащане на животинска единица на хектар (ЖЕ/ха) земеделска площ. Ангажимента по направлението се поема за период от пет години.

Кандидатите трябва да са регистрирани в ИСАК и да притежават тревопасни животни (овце, говеда) и да имат годишно разрешително за паша, издадено от Дирекциите на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и/или „Централен Балкан“.

Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020, с минимална продължителност 3 дни или да докажат наличие опит.

Наличие на опит се признава:

• Чрез документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013

21

• Чрез предоставяне на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина

Изключения от посочените срокове, се допускат при изрични разпоредби на Дирекциите на националните паркове.

 За получаване на допълнително компенсаторно плащане за паша с каракачански кучета и кучета от порода „българско овчарско куче“, те трябва да притежават „родословен сертификат“ за произход, издаден от призната асоциация.

 Бенефициентите по направлението трябва да притежават най-малко: 50 овце ИЛИ 10 говеда ИЛИ комбинация от тях, не по-малко от 10 ЖЕ.

Коефициенти за преобразуване на животните в животински единици:

• Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години – 1,0 ЖЕ

• Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години – 0,6 ЖЕ

• Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца – 0,4 ЖЕ

• Животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ

Когато броят на ЖЕ е по-малък от размера на площта в ха., се предоставя годишно плащане, съответстващо на боря ЖЕ.

Ангажимент не се поема на фиксирани земеделски парцели – те могат да варират в зависимост от състоянието на пасищата и целесъобразността на пашата за всяка година от поетият ангажимент. По преценка и предписание на Дирекциите на националните и природните паркове, пашата върху даден парцел може да бъде преустановена.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ – евро/ха:

• За традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) –179 евро/ха;

• За традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) при използване на най-малко две работни кучета –182 евро/ха.

Направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ – по него се дават субсидии за 44 породи, които са изредени в таблица към електронният наръчник.

Условия за кандидатстването.

 Бенефициентите са задължени да получат писмено позволение от съответната развъдна организация или от ИАСРЖ преди клане или продажба на всяко животно, подпомагано с плащания по тази дейност;

 Бенефициентите по направлението поемат ангажимент да водят дневник за продажбите и закупуването на всички животни в стопанството;

 При загуба на животни вследствие на клане, продажба, смърт или кражба е необходимо да се приложи документ от компетентната институция;

 Бенефициентите се задължават да спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода;

 Бенефициентите нямат право да намаляват броя на одобрените животни (по видове) от първоначалното заявените при поемане на петгодишния ангажимент;

 Забранява се свободното пасищно отглеждане на свинете извън регламентираните за тази цел места;

Коефициенти за преобразуване на животните в животински единици:

• Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни от семейството на коне на възраст над шест месеца – 1,0 ЖЕ;

• Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години – 0,6 ЖЕ;

• Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца – 0,4 ЖЕ;

• Животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ;

• Свине заразплод > 50кг.- 0,5 ЖЕ;

• Други свине – 0,3 ЖЕ;

Размерът на годишното плащане на хектар постоянно затревена пллощ е както следва:

• За едър рогат добитък и биволи – 200 евро/ЖЕ

• За овце и кози – 145 евро/ЖЕ

• За свине – 122 евро/ЖЕ

• За коне – 143 евро/ЖЕ

Финансова помощ за направлението не се предоставя или се намалява, когато:

  • Земеделските стопани и/или упълномощени техни представители възпрепятстват извършването на проверката на място;
  • Земеделските стопани са отбелязали грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявлението;
  •  Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, поиска допълнителна информация и такава не бъде предоставена в срок от 15 работни дни;

Последното направление е „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“.

В наръчника подробно са описани сортовете домати, картофи, пипер, краставици, зеле, грах, фасул, лук, ябълки, кайсии, праскови и др. култури, застрашени от изчезване.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ:

• Полски култури – 223,95 евро/ха;

28

• Трайни насаждения – 787,39 евро/ха;

• Зеленчуци – 429,48 евро/ха;

• Ароматно-медицински култури – 536,86 евро/ха;

Финансова помощ за направлението не се предоставя или се намалява, когато:

  • Бенефициентите стопанисват земеделски площи с размери, по-малки от 0,1 ха.
  • Земеделските стопани и/или упълномощени техни представители възпрепятстват извършването на проверката на място.
  • При проверка на място се установи, че за даден земеделски парцел, реално отглеждания сорт не съответства на заявения.
  • За една и съща площ са подадени две или повече заявления за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено.
  • Земеделските стопани са отбелязали грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявлението;
  • Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, поиска допълнителна информация и такава не бъде предоставена в срок от 15 работни дни;

Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане, трябва да отглеждат застрашени от изчезване местни сортове и популации растения, които са посочени в съответния списък.

Те поемат ангажимент да водят дневник (регистър) на стопанството за всички земеделски дейности, извършвани в земеделските земи, предмет на поетото петгодишно задължение.

Бенефициентите, кандидатстващи по направлението, е необходимо да са регистрирани в ИСАК. Да имат минимална площ от 0,1 ха. Максимално допустимата площ за подпомагане е 50 ха на земеделски стопанин.

Бенефициенти по направлението могат да бъдат земеделски стопани – физически и юридически лица, както и еднолични търговци.

Необходимо е да представят копие от фактура издадена от лицето, имащо право да сортоподдържа съответния сорт.

Бенефициентите е необходимо да предстоят документ издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявения сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ;

Те трябва да преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020, с минимална продължителност 3 дни или да докажат наличие опит.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE