Само проекти с 37 точки от приема през 2015 година по подмярката за инвестиции в земеделски стопанства ще получат финансиране

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) изготви 15 анекса за отпадане на клаузи по условни договори, сключени с бенефициенти, които са подали заявления за подпомагане в обявения със Заповед № РД 09-213/27.03.2015 г. на министъра на земеделието, храните и горите период на прием 14 април – 8 юни 2015 г по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и са получили 37 точки по критериите за подбор, заложени в Наредба № 9 от 21.03.2015 г., съобщиха от „Разплащателна агенция” към ведомството. Общата сума на одобрената субсидия на проектите, получили 37 точки, е в размер на 9 801 003 лв. (5 011 250 евро).

От агенцията припомнят, че ДФЗ сключи договори под условие с кандидати, чиито заявления за подпомагане бяха оценени с 33 до 37 точки. В документите е записано, че проектните предложения ще получат финансиране при наличие на неусвоен бюджет по подмярката.

Според спецификата на договаряне в настоящия програмен период трябва да има средства за всички проекти, получили равен брой точки, за да може условната клауза по договорите да отпадне и проектите да получат финансиране.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел да повиши конкурентоспособността на земеделието в България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз, подобряване на условията в земеделските стопанства, както и насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани, уточняват от ДФЗ.

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE