Първи опити да се намалят документите, представяни от фермерите

Министерството на земеделието въвежда леки облекчения при административните услуги, така че да се намалят документите, които фермерите трябва да представят в различни случаи. Първоначалните очаквания бяха за по-съществено отпадане на бумащината, но явно електронното правителство в България ще си остане на книга, за да има какво да се вписва в приоритетите и на следващите кабинети.

На страницата на министерството на земеделието е качен проект за промени в правилниците за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), които предлагат отпадане на някои документ, които могат да бъдат извличани по служебен път.

Очаква се администрацията да получава по административен път необходимата информация, която се извлича от документа, чрез извършване на справка в официалната електронна страница на Търговския регистър към Агенцията по вписванията или на други административни органи, които издават съответните документи.

Така при участия в търгове за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) отпада изискването със служебни бележки фермерите да доказват липсата на парични задължения към държавата. Тези справки ще се издават от НАП по служебен път.

Вторият документ, който отпада, е свързан с утвърждаването на площадка или трасе, регламентирани с чл. 40, ал. 2, т. 5 от действащия правилник за прилагане на закона за земята.

Тъй като този документ се издава от самата комисия, която трябва да утвърди площадката или трасето, затова документът няма няма да се изисква от кандидата.

Леки промени има и правилника за прилагане на Закона за лова, където имаме само променипроизтичащи от смяната на името на Министерство на земеделието, храните и горите.

Всички документи, които се издават въз основа на Наредбата за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове и Закона за защита на растенията, ще важат да се прилагат, доколкото не противоречат на действащия закон и до изричната им отмяна, поради което е необходимо Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове (обн. ДВ., бр. 10 от 2003 г.) да бъде отменена изрично.

С проекта на постановление не се транспонират норми на европейското законодателство, поради което не е изготвена и представена таблица за съответствието с правото на Европейския съюз. Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове докладът на вносителя, проектът на постановление и частичната предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от 4 Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE