Публикуваха новата лозаро-винарска програма за периода 2019-2023 г.

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година.
Както Фермер.БГ вече писа, в периода 2019-2023 г. са предвидени четири мерки – „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“.
Мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се прилагат успешно и в рамките на настоящата програма,  а мерките „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“ се включват в новата програма, с цел модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на сектора, както и за подобряване на процеса на управление на риска.
Мярка „Инвестиции“
Мярката цели подобряването на общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност. С оглед постигането на тази цел се предвиждат изпълнението на дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор, както и на структурите и средствата за предлагане на пазара. Осъществяваните инвестиции ще допринесат и за повишаване на устойчивостта на процесите във винопроизводството, както и повишаване на глобалната енергийна ефективност.
Критерии за допустимост
Допустими за подпомагане са винарски предприятия от лозаро-винарския сектор, които са вписани в лозарския регистър, както и организации на винопроизводители, асоциации на два или повече производителя или междубраншови организации.
Към заявленията за предоставяне на финансова помощ следва да бъде представена и приложимата проектна документация с описани инвестиционни дейности и включени очаквани разходи. За оценка на предложените разходи ще бъде използван метода за оценка на поне три независими и съпоставими оферти с оглед определяне обосноваността на предложените разходи.
Ще се следи за това оферентите да бъдат независими, да не бъдат в открито производство по несъстоятелност, да не са обявени в несъстоятелност и да не се намират в производство по ликвидация. Офертите следва да бъдат съпоставими, с ясно и детайлно описание на разходите. При преценяване на допустимостта на проектните предложения се извършва и оценка на бенефициерите за достатъчен технически и финансов ресурс с цел гарантиране на ефективно изпълнение на поетите задължения. Предприятия в затруднено финансово положение няма да се подпомагат.
Допустими/недопустими разходи
Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на кандидата. Финансират се само разходи, които са платени по банков път от нарочна банкова сметка на ползвателя, които са извършени в периода между датата на подписване и преди крайният срок за изпълнение на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ, с изключение на предпроектните разходи (общи разходи, като такси на инженери и такси за консултации, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права, лицензи и авторски права и регистрацията на колективни марки).
Възстановяването на разходите ще се извършва въз основа на разходо-оправдателни документи, които се подават от бенефициерите (копия на оригинални фактури и други подкрепящи документи, доказващи действителността на разходите, като например, платежни нареждания, банкови извлечения и др.).
Допустими за подпомагане дейности и разходи 
1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:
– машини/оборудване за преработката на грозде;
– оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст;
– оборудване за контрол на температурата;
– оборудване за преместване на виното в избените помещения;
– оборудване за технология, свързана с пенливи вина;
– оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;
– оборудване за управление на отпадните води;
– оборудване на инфраструктурата на избата.
2. Общи разходи, свързани с разходите, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи.
Недопустими за подпомагане разходи са: 
1. Закупуване на машини или оборудване втора употреба;
2. Оборудване за създаване на системи, които дават възможност за въвеждането/поддръжката на сертифициране на частно производство (например разпространение от търговски вериги);
3. Развитие на нови продукти, процеси и технологии, свързани с лозаро-винарски продукти;
4. Разходи за инвестиции за обикновена подмяна;
5. Разходите, свързани с договор за лизинг, извън посочените по-горе, по-специално маржа на лизингодателя, разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи и разходите за застраховка.
6. данък добавена стойност (ДДС) освен в случаите, когато той действително и окончателно е поет от бенефициер, различен от данъчно незадължени лица, посочени в Страница 35 от 52 чл. 13, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност.
Мярка „Застраховане на продукцията“
Основната цел на мярката е запазването на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.
Критерии за допустимост
Допустими за подпомагане са кандидати, отговарящи на условията за кандидатстване, при предоставяне на сключен застрахователен договор с избрана от тях компания за съответната винарска година.
Допустими/недопустими разходи
Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на кандидата. Застрахователните премии, заявени за подпомагане се подкрепят в рамките на определените горни граници за сумите за подпомагане. Допустими за подпомагане са разходите за застрахователните премии, ненадвишаващи максималния размера на подпомагане, определен въз основа на обичайните пазарни цени и стандартните предположения за загуба на доход за насажденията с винено грозде. Допустимият максимален размер на застрахователната премия, върху която се изчислява финансовата помощ, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Финансовото подпомагане не надвишава:
– 80% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия. Това са: неблагоприятни метеорологични условия като слана, бури, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд, тежка суша, която унищожава повече от 30% от средната продукция, изчислена на базата на предходния тригодишен период ).
– 50% от разходите за застрахователни премии, които освен споменатите по-горе рискове, включват и други загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия;
– 50% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.
Програмният период за прилагане на мерките включени в настоящата Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година приключва на 15 октомври 2018 г.
Определеният от Европейската комисия годишен бюджет за първите две години (2019 и 2020 г.) от програмата е 26 762 000 евро. Годишният бюджетът за останалите три години (2021, 2022 и 2023 г.) ще бъде определен след утвърждаването на Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2026 г. 
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE