Приемът по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. е отворен за кандидати до 31 юли 2018г.

Ако Вие сте:

– Физическо лице и сте собственик на минимум 0,5 ха горски територии;

– Едноличен търговец, собственик на минимум 0,5 ха горски територии;

– Юридическо лице, което притежава минимум 0,5 ха горски територии;

– Община, която е собственик на минимум 10 ха горски територии;

Или

– Горски стопанин, доставчик на услуги;

Ако целта на Вашата дейност е свързана с производство преди индустриална преработка на дървесина, като например: Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, рязане или развиване.

 1. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 2. Сушене и импрегниране на дървен материал;
 3. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 4. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 5. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

ИЛИ

просто искате да изградите свой цех за производство на пелети,

То може да кандидатствате за Безвъзмездна финансова помощ за инвестиции като например:

 1. Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 2. Закупуване на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка
 3. Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 4. Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Размер на безвъзмездната финансовата помощ:

 1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 9 779 лв.
 2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 977 900 лв.
 3. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е 977 900 лв.
 4. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 977 900 лв., за бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия;

Важно за интензитета на помощта в и извън селски райони:

 1. Максималният интензитет на БФП за одобрени проектни предложения, които ще се изпълняват на територията на общини от селските райони в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 2. Максималният интензитет на БФП за одобрени проектни предложения, извън територията на общини от селските райони, е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Как ще се оценяват проектите?

Приоритет ще се дава на проекти, чиито инвестиции са:

 1. В райони с висок процент на лесистост;
 2. Инвестиции за закупуване на специализирана горска техника с европейски сертификати за съответствие;
 3. Проекти, които са насочени към откриване на нови работни места;
 

22.1. Критерии за подбор на проектните предложения

Описание Точки
да не
1. Проектът се осъществява на територията на община с лесистост: 40 0
над 60% 40 0
от 50% до 60% 30 0
от 40% до 50% 20 0
от 30% до 40% 10 0
2. Специализираната горска техника да притежава сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност) за проекти изцяло свързани с дейност по дърводобив. 5 0
3. За всяко запазено съществуващо или новосъздадено работно място по 2 точки, но не повече от 50 точки 50 0
Всичко: 95 0

 

В случай, че желаете да определите какъв е процентът на лесистост във Вашия регион, или да получите експертна консултация относно допустимостта на Вашата инвестиция, не се колебайте да се свържете с нас.

За бъде подготвено проектното предложение е необходим набор на документи, разработване на бизнес план и електронен формуляр за кандидатстване.

Ние, от Интелект Консулт Плюс-ЦМ можем да направим това вместо Вас .

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE