Приемът на заявления по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 започва от 2 септември

Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева се уреждат условията и изискванията за прилагането на подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-202 година. Приемът на заявления за подпомагане започва от 2 септември 2016 и продължава до 3 октомври 2016 г.

Отпуснатото финансиране към допустимите за подпомагане дейности по подмярката са както следва: 
1.1 строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; Бюджет: 50 000 000 евро
1.2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях; Бюджет 150 000 000 евро
1.3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони; Бюджет: 85 000 000 евро
1.4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства; Бюджет: 6 000 000 евро
1.5. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; Бюджет: 10 000 000 евро
1.6 реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, както следва:
1.6.1 реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, финансирана чрез бюджета на общината. Бюджет: 15 000 000 евро
1.6.2  реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината. Бюджет: 25 000 000 евро
Кандидатите общини могат да подадат по едно заявление за подпомагане по подточки: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.1 или 1.6.2, но не повече от три заявления за подпомагане в периода на прием. Докато кандидатите ВИК оператори могат да подадат не повече от едно заявление за подпомагане в периода на прием за дейности по подточка 1.3, а юридическите лица, с нестопанска цел, могат да подадат не повече от едно заявление за подпомагане.
Важно уточнение е, че заявленията за подпомагане за дейности по подточки 1.5, 1.6.1 и 1.6.2 могат да включват само един обект.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE