Приеми по кои мерки са заложени за 2018 г.?

Новата 2018 г. стартира със сериозна заявка за отваряне на редица мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР 2014 – 2020 г.). Ето кои са мерките, които следва да бъдат отворени тази година според индикативната годишна работна програма на ресорното ведомство за 2018 г. Тя е съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР на проведеното на 22 декември 2017г. заседание.
Подмярка 4.1.2
Прием по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ е заложен да стартира през месец април, като приемът, по индикативни данни, трябва да продължи до юли 2018 г. По подмярката може да се кандидатства за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
Подмярка 4.2
Прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се очаква да стартира в началото на годината, през месец януари и да продължи до април 2018 г. Целта на подмярката е да подпомогне модернизирането на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти, с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.
Подмярка 6.1
Приемът по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ се очаква да започне през февруари и да продължи до май 2018 г. По подмярката се субсидират дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.
Подмярка 6.4.1
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, по индикативни данни, е заложена да стартира през месец април. Приемът по подмярката ще продължи до юни 2018 г. Мярката е за инвестиции в неземеделски дейности, като например:
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
3. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.
Мярка 9
Отварянето на мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ е заложено за месец април, като по индикативнни данни, приемът ще продължи до юли 2018 г. По мярката може да се кандидатства за получаване на помощ за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското стопанство.
Подмярка 16.1
Прием по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ е планиран за месец май, като ще продължи до юли 2018 г. Тази подмярка е подходяща за оперативни групи, които са учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Основните групи субекти в оперативната група са: Научни институти или опитни станции, Висши училища, НПО, земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни и Консултантска организация. Като изискване е поставено, че оперативните групи трябва да са сформирани от минимум два субекта – един, от които задължително е земеделски стопанин.
Предвидено е и отваряне на редица общински мерки – мярка 7.2, мярка 7.3, мярка 7.5, мярка 7.6. Както и прием по мярка 1.1 . Мярката е предвидена за провеждане на безплатни обучения и курсове за фермери и е заложена да стартира през юли 2018 г.
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE