Предпазете се от възможни грешки при кандидатстване по директни плащания

Месец преди началото на Кампанията за директни плащания 2018 г. Синор.БГ ще ви информира за основните пропуски и грешки, допускани през 2017 г. Всеки знае, че още при подаване на заявлението, въз основа на наличните данни към момента на въвеждането на данните в Идентификационната система за администрация и контрол (ИСАК), автоматично се прави проверки за подадените от фермера данни, като документът излиза преди разпечатването на заявлението.

Това са предварителни проверки, които се правят при подаване на заявлението за подпомагане, но те нямат характер на административни проверки. Извършват се единствено с цел информираност на кандидата.

Резултатите от тези проверки се разпечатват отделно и се дава възможност всеки кандидат да се запознае с тях и да отстрани тези от тях, които смята, че действително са грешки, а не негово изрично решение.

От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите, след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.

Сред най-често допусканите грешки от кандидатите по директните плащания.

– Декларирани са площи, за които няма регистрирано правно основание за ползване;

– Заявена е схема за подпомагане на площ, без да са заявени парцели към нея;

– Не е спазено изискването за минимална площ за стопанството по схема;

– Деклариране за подпомагане на култури, които не отговарят на условията за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания;

– Декларирани за подпомагане са парцел/и с култура подходяща по схема/мярка за подпомагане по директни плащания, но не е заявена съответната схема/мярка;

– Заявена е схема за животни, но няма заявени животни;

– Стопанството на кандидата, заявено по схемите за подпомагне за животни по директни плащания, не отговаря на условията за подпомагане по схемите и мерките за подпомагане;

– Декларират се животни, които не отговарят на условията за подпомагане на допустимо животно по съответната схема/мярка.

Особено важно е да се подчертае и следната особеност за кандидатите, заявили някоя от следните схеми: Схема за млади земеделски стопани (МЗС), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) (за животните с направление „мляко“), Биволи, схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, както и схемата за специално плащане за Памук. Всички те следва задължително да се запознаят с изискванията за предоставяне на субсидия по съответната схема по отношение на сроковете и изискванията за предоставяне на допълнителни документи, съгласно разпоредбите в Наредба № 3 от 17.02.2015г., за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;

За кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за животни с направление „мляко“:

Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2017 г. до 30 септември 2018 г. и се представят в срок от 5 до 30 октомври 2018 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА  по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Грешки и автоматични проверки Кампания 2017

Мярка 10 – „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020

1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.

Площите, които обработвате или поддържате по направления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС)”;

„Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение” и „Контрол на почвената ерозия” трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от земите, се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението.

Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предход¬ната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте сигурни, че декларирате едни и същи площи. Често изчисленията на самите фермери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии.

2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата година от поетото задължение трябва да представите документ за преминато агроекологично обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии.

За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:

Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;

Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;

Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.

Заявенo e направление „Опазване на застрашени от изчезване местни животни” и/или „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” по мярка 10, без да са заявени животни към него.

При кандидатстване по някое от горе-посочените направления по мярка 10 е необходимо да имате налични животни, които да заявите със съответният код.

Направление: ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)”.

Земеделските стопани в заявлението за подпомагане/плащане по направление ВПС са заявили, че ще поддържат затревените площи чрез паша и в заявлението за подпомагане/плащане не са декларирани животни.

Ако заявите направление ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)” с код за паша, трябва да имате налични животни в стопанството при спазване на изискването за мин. 0.15 ЖЕ/ха.

Направление: „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”.

Намален е броят на животните, декларирани по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“. Ако намалите броя на одобрените животни поради клане, продажба, смърт или кражба, трябва да представите на ДФЗ копие на документи, които удостоверяват причината за намалението. Срокът за това е 80 дни след края на кампанията.

Ако намалението/събитието е настъпило след тази дата, копието може да бъде представено заедно със заявлението за следващата година. Субсидията която ще получите за текущата кампания ще е за наличният брой животни (в случай че сте предоставили документ за загуба). На следващата година броят на животните трябва да бъде възстановен. В противен случай ангажимента ви ще бъде прекратен и ще трябва да възстановите получените до момента субсидии по направлението;

Не са актуализирани данните за броя животни в стопанството в регистрите на БАБХ. Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане, за да актуализирате информацията за броя животни, които отглеждате, в регистрите на агенцията. По този начин ще избегнете несъответствия при бъдещи проверки. Ако проверката на място установи несъответствия, се налагат санкции по Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните;

Заявени са животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” по мярка 10, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е Ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

Направление: „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”.

Максималният размер на стопанството за одобрение по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” е 50 ха. Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявленията, в случаите когато бенефициента заяви повече от 50 ха по това направление.

Заявяване на направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” с по-малко от изискуемият брой животни/животински единици (ЖЕ).

При заявяване на направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” задължително условие е да имате поне 50 овце или 10 говеда или 10 ЖЕ при комбинация им.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE