Предлага се бюджетът за първия прием по подмярка 4,2 да се вдигне на 230 294 849 евро

Министерството на земеделието предлага второ увеличение на бюджета от първия прием на проекти по подмярка 4.2 за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Увеличението ще бъде с близо 50 милиона евро, така че общо ресурсът да достигне 230 294 849 евро, от които 49,5 млн. евро ще бъдат при условията на договаряне над наличния бюджет. Това гласи проектът на заповед на министъра на земеделието Румен Порожанов, по която фермери, браншови и неправителствени организации трябва да дадат своите предложения до 2 януари 2018 година.

При първия прием по подмярката през 2015 г. първоначалният бюджет беше 100 млн. евро, който впоследствие беше увеличен с 80,8 млн. евро.

Преди две години във фонд „Земеделие“ бяха постъпили общо 597 заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със заявени разходи в размер на 848 672 524 евро и заявена субсидия от 420 829 213 евро. Така исканата помощ надхвърляше четирикратно заложения бюджет

Последният анализ на агроведомството към 27 ноември 2017 г. показва, че до момента са сключени общо 194 договора с одобрените разходи в размер на 295 309 930 евро и одобрена субсидия в размер на 146 493 464 евро.

За общо 308 от постъпилите заявления със заявени разходи в размер на 378 984 549 евро и субсидия в размер на 187 343 017 евро, за които не е наличен бюджет, към днешна дата не е издадена заповед за одобрение или отказ.

С цел постигане на заложените междинни цели в ПРСР 2014-2020 г., които трябва да бъдат отчетени в края на 2018 година, Министерството на земеделието, храните и горите представя за писмени предложения и възражения проект на заповед за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления.

Предложенията могат да бъдат изпращани на електронна поща: rdd@mzh.government.bg в срок до един месец от публикуване на настоящото съобщение (2 януари 2018 г.).

В срок до 14 дни от публикуване на заповедта на електронната страница на МЗХГ кандидатите със заявления за подпомагане с размер на заявените разходи, надвишаващ максималния размер на бюджета, представят в Разплащателната агенция предложение за намаляване на размера на допустимите разходи. След изтичане на този срок изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, издава заповед за отказ за финансиране на заявления за подпомагане, за които не е представено предложение за намаляване на размера на допустимите разходи.

В мотивите на Порожанов са представени и допълнителни данни, представени от фонд „Земеделие“ към 27 ноември 2017 г. От тях става ясно, че заявленията за подпомагане в процес на обработка към днешна дата, получили най-малко 55 точки, по които предстои издаване на заповед за одобрение или отказ са общо 21 с общ размер на заявената финансова помощ 20 624 403 евро.

Изключвайки оттеглените, недопустимите и заявленията, за които кандидатите не са отказали да подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ, остават 308, със заявени разходи в размер на 378 984 549 евро и субсидия в размер на 187 343 017 евро, които към днешна дата не са получили заповед за одобрение или отказ.

Данните по отношение на изпълнението на сходната мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от ПРСР 2007-2013 г. показват, че процентът на проектите, по които са сключени договори за предоставяне на финансова помощ, които в последствие не се реализират, възлиза на 30 %. Това от своя страна крие риск от неизпълнение на част от сключените 194 договора от проведения прием през 2015 г.

В рамките на настоящия програмен период по Програмите за развитие на селските райони ще се следи за етапното постигане на целите във връзка с което са определени междинни цели за показателите, които трябва да бъдат достигнати до 31 декември 2018 г. и оценени в 2019 г.

Съгласно указания на Еврокомисията относно рамката за изпълнение и резерва от ЕЗФРСР за периода 2014-2020 г. междинните цели ще се считат за изпълнени тогава, когато два от заложените индикатори са изпълнени на 85 % и един от индикаторите е постигнат на 75 % спрямо заложените стойности.

В тази връзка, към 31 декември 2018 г. е необходимо да са на лице най-малко 265 приключени проекта по подмярка 4.2 или най-малко 234 проекта в случай, че останалите два индикатора, предвидени в приоритет 3 са достигнали междинните стойности на 85 %.

Именно затова е необходимо да се предприемат действия за обработка на заявления, получили под 55 точки и последващо сключване на договори за подпомагане в рамките на определения бюджет в размер на 49 500 000 евро.

Съответните действия са необходими предвид планираното прехвърляне на средства към подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ в рамките на четвърто предложение за изменение на ПРСР 2014-2020, изпратено официално до Европейската комисия на 19 септември 2017 г

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE