Предлагат два нови приоритета по мярка 4.2

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. предлага редица промени.
Проектът предлага въвеждането на двата нови приоритета, предоставящи предимство на:

– кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност;
– проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност.
Като кандидатите, които извършват селскостопанска дейност по приоритета, са лица, регистрирани като земеделски стопани за всяка от предходните три години, предхождащи годината на кандидатстване или в Интегрираната система за администриране и контрол.
А кандидати, които извършват преработка на селскостопански продукти по приоритета, са предприятия, чиято основна дейност за всяка една от предходните три години е с код съгласно Класификация на икономическите дейности, свързан с преработка на селскостопански продукти.
Предвижда се и намаляване на максималната стойност на общите допустими разходи за един кандидат и един проект за целия период на прилагане до левовата равностойност на 2 млн. евро. Това предложение идва от одобрено трето изменение на ПРСР от ЕК, в рамките на което е включена промяна на финансовите условия за прилагане на подмярката.
В проекта на наредбата се предвижда възможност, когато кандидатът е еднолично дружество, с ограничена отговорност, да се признават обстоятелствата като физическо лице – едноличен собственик на капитала с оглед равнопоставеност на земеделските стопани, които създават за кандидастване по подмярката ЕТ и ЕООД поради условието за допустимост към кандидатите да са регистрирани по Търговския закон.
Предлага се и въвеждането на допълнителни изисквания към поръчителите в случаите, когато бенефициентът кандидатства за авансово плащане чрез договор за поръчителство с цел да се гарантира, че съответния механизъм е еквивалент на банковата гаранция.
Въвежда се и изискване по отношение на проектите, включващи само разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството; за предоставяне на документи, доказващи правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане; на сградите и/или помещенията, където ще бъдат поставени и/или монтирани машините/оборудването. С цел предотвратяване създаването на изкуствени условия в противоречие с целите на подмярката.
Направена е и редакционна промяна по отношение на допустимите машини, съоръжения и оборудване, тъй като са неизчерпателно изброени предвид спецификата на подмярката. Въвежда се пояснение по отношение на допустимите разходи за закупуване на софтуер, които следва да са свързани с преработвателната дейност на кандидата. Изменят се текстовете, касаещи общите допустими разходи по един проект, с което разходите за правни услуги се включват в ограниченията за размер за консултантски услуги с цел обоснованост на разходите.
Предвижда се инвестиционните мерки на програмата да бъдат управлявани чрез ИСУН 2020, като в системата ще бъдат отразени процесите, използвани за управление на средствата по оперативните програми. Достъп до информацията в ИСУН на широката общественост ще спомогне за подобряване на публичността и прозрачността на ПРСР и ще предостави възможност за по-широк обществен мониторинг на програмата.
В проекта на наредбата се предлага и въвеждане на възможност за провеждане на обучение за бенефициентите по подмярката, за да се минимизират грешките по време на кандидатстване и изпълнение на проектите. Освен това, с цел намаляване на административната тежест, се предлага премахване на част от изискуемите документи, доказващи обстоятелства, които ще се проверяват по служебен път.

Критерии за подбор на проекти

Приоритет

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки

Точки

1

Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори

30

 1.1

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори Над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори.

30

ДА – 30 т.

НЕ – 0 т.

2

Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост

10

 2.1

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието

– *

5

ДА – 5 т.

НЕ – 0 т.

 2.2

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието

– *

5

ДА – 5 т.

НЕ – 0 т.

3

Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса

5

 3.1

Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане, подпомагани по мярката и/или инвестиции, водещи до намаляване на емисиите. Инвестициите следва да водят до изпълнение на изискванията на:
1. Регламент /ЕО/№ 853/2004/ чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II, Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара;

2. Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/, които водят до намаляване на емисиите.

5

ДА – 5 т.

НЕ – 0 т.

4

Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти

10

 4.1

Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти Над 75 % от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана;

10

ДА – 10 т.

НЕ – 0 т.

5

Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост

10

 5.1

Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)

10

ДА – 10 т.

НЕ – 0 т.

6

Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони

20

 6.1

Проекти, които се изпълняват на територията на селските райони в страната

– *

8

ДА – 8 т.

НЕ – 0 т.

 6.2

Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност. С извършване на инвестицията кандидата ще създаде определен брой работни места:

12

До 5 работни места – 7 т.; От 6 до 10 работни места – 10 т.; Над 10 работни места – 12 т.;

 6.3

Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност. С извършване на инвестицията кандидата ще запази съществуващите (към края на предходната календарна година) и ще създаде определен брой нови работни места:

12

До 5 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 2 нови работни места) работни места – 7 т.; От 6 до 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 4 нови работни места) работни места – 10 т.; Над 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 8 нови работни места) работни места – 12 т.;

7

Проекти, изпълнявани в Северозападния район

5

 7.1

Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Плевен

1

ДА – 1 т.

НЕ – 0 т.

 7.2

Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Ловеч

2

ДА – 2 т.

НЕ – 0 т.

 7.3

Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Видин, област Враца и област Монтана

5

ДА – 5 т.

НЕ – 0 т.

8

Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност

15

8.1

Проекти, представени от земеделски стопани производители на селскостопански продукти

Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

15

8.2 Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

10

8.3

Проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукция

Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

15

8.4 Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

10

9 Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност

13

9.1

Проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукция и /или от земеделски стопани, производители на селскостопански продукти

От 2 % до 10 % отприходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти

8

8

9.2 От 10 % до 25 % отприходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти

10

10

9.3 От 25 % до 50 % отприходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти

12

12

9.4 Над 50 % отприходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти

13

13

Максимален брой точки

118

 

Суровини от растителен и животински произход и продукти от тях в чувствителни
сектори
КУЛТУРИ ОПИСАНИЕ
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
1.       Картофи, батати Клубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
2.       домати Плодови зеленчукови култури
3.       пипер Плодови зеленчукови култури
4.       сладък пипер Плодови зеленчукови култури
5.       лют пипер Плодови зеленчукови култури
6.       патладжан Плодови зеленчукови култури
7.       краставици Плодови зеленчукови култури
8.       корнишони Плодови зеленчукови култури
9.       тиквички Плодови зеленчукови култури
10.    дини Плодови зеленчукови култури
11.    пъпеши Плодови зеленчукови култури
12.    бамя Плодови зеленчукови култури
13.    градински фасул (зелен) Бобови зеленчукови култури
14.    градинска бакла (зелена) Бобови зеленчукови култури
15.    градински грах (зелен) Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови
16.    главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листностъблени зеленчукови култури
17.    карфиол Листностъблени зеленчукови култури
18.    салата Листностъблени зеленчукови култури
19.    ендивия Листностъблени зеленчукови култури
20.    марули Листностъблени зеленчукови култури
21.    спанак Листностъблени зеленчукови култури
22.    магданоз Листностъблени зеленчукови култури
23.    копър Листностъблени зеленчукови култури
24.    листно цвекло Листностъблени зеленчукови култури
25.    киселец Листностъблени зеленчукови култури
26.    лапад Листностъблени зеленчукови култури
27.    алабаш Листностъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчукови
28.    моркови Кореноплодни зеленчукови култури
29.    магданоз – коренов Кореноплодни зеленчукови култури
30.    целина Кореноплодни зеленчукови култури
31.    салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури
32.    репички Кореноплодни зеленчукови култури
33.    ряпа Кореноплодни зеленчукови култури
34.    пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови
35.    лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
36.    чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
37.    праз Лукови зеленчукови култури
38.    арпаджик Лукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
39.    хрян Многогодишни зеленчукови култури
Зеленчуци за зърно – варива
40.    леща за зърно Бобови зърнени култури – варива
41.    градинска бакла (зърно) Бобови зърнени култури – варива
42.    градински фасул (зърно) Бобови зърнени култури – варива
Лозя
43.    Десертни лозя  Трайни насаждения
ОВОЩНИ КУЛТУРИ
Семкови овощни видове
44.    ябълки Семкови овощни видове
45.    круши Семкови овощни видове
46.    дюли Семкови овощни видове
47.    мушмули Семкови овощни видове
Костилкови овощни видове
48.    сливи/джанки Костилкови овощни видове
49.    праскови/нектарини Костилкови овощни видове
50.    кайсии/зарзали Костилкови овощни видове
51.    череши Костилкови овощни видове
52.    вишни Костилкови овощни видове
53.    едроплоден дрян Костилкови овощни видове
Ядкови (черупкови) видове
54.    орехи Ядкови (черупкови) видове
55.    бадеми Ядкови (черупкови) видове
56.    лешници Ядкови (черупкови) видове
Ягодоплодни видове
57.    ягоди Ягодоплодни видове
58.    малини Ягодоплодни видове
59.    къпини Ягодоплодни видове
60.    френско грозде (бели и червени) Ягодоплодни видове
61.    арония Ягодоплодни видове
62.    касис Ягодоплодни видове
63.    бодливо грозде Ягодоплодни видове
64.    боровинки Ягодоплодни видове
65.    смокини Ягодоплодни видове
 МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ
Едногодишни
66.    анасон Медицински и ароматни култури
67.    кимион Медицински и ароматни култури
68.    чубрица Медицински и ароматни култури
69.    валериана – двугодишна култура Медицински и ароматни култури
70.    босилек Медицински и ароматни култури
71.    бял трън (силибум) Медицински и ароматни култури
72.    черна мерудия Медицински и ароматни култури
Многогодишни
73.    маслодайна роза Медицински и ароматни култури
74.    лавандула Медицински и ароматни култури
75.    мента Медицински и ароматни култури
76.    блян Медицински и ароматни култури
77.    риган Медицински и ароматни култури
78.    ехинацея Медицински и ароматни култури
79.    жълт мак Медицински и ароматни култури
80.    зим-зелен Медицински и ароматни култури
81.    хизоп Медицински и ароматни култури
82.    маточина Медицински и ароматни култури
83.    медицинска ружа Медицински и ароматни култури
84.    розмарин Медицински и ароматни култури
85.    салвия Медицински и ароматни култури
ЖИВОТНИ
Говеда и биволи
86.    Телета и малачета до 1 г.
87.    Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
88.    Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
89.    Млечни крави и биволици
90.    Крави от месодайни породи
Овце
91.    Овце – млечни, и овце – месодайни
92.    Други овце
Кози
93.    Кози- майки
94.    Други кози
Свине
95.    Свине- майки
96.    Прасенца под 45 дни
97.    Други свине
Птици
98.    Кокошки-носачки
99.    Бройлери
100.Пуйки
101.Гъски
102.Патици
103.Щрауси
Други
104.Пчелни семейства
 Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE